Vai drīkst piemērot UIN atvieglojumu par subsīdijām?

Zemnieku saimniecībai (ZS) par 2022.gada novembri veidojās ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamā bāze UIN deklarācijā. Oktobrī ir saņemtas subsīdijas par 2022.gadu. Lauku atbalsta dienests piešķir subsīdijas, bet līdz deklarācijas iesniegšanas brīdim vēl nav saņemts lēmums par aprēķinātajiem un izmaksātajiem atbalsta maksājumiem. Vai ZS drīkst piemērot atvieglojumu par subsīdijām novembra UIN deklarācijā, nesaņemot lēmumu par atbalstu?


Tiek pieņemts, ka UIN apliekamā bāze veidojas, sadalot pārskata gada peļņu dividendēs.
Sākumā svarīgi iepazīties ar tiesību aktiem un tajos ietvertajiem nodokļu piemērošanas aspektiem, kas attiecināmi uz konkrēto situāciju:

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums);Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi".UIN likuma 14.pantā ir noteikts, ka ZS ir tiesīga samazināt pārskata gada ar UIN apliekamo bāzi apjomā, kas atbilst 50% no summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai, bet ne vairāk kā par taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto apliekamo objektu kopsummu. Jāņem vērā, ka šīs likuma panta normas attiecas uz visu pārskata gada apjomu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.677 100.punktu, piemērojot UIN likuma 14.pantu, ar UIN apliekamo bāzi samazina tieši pārskata gadā, kurā pieņemts lēmums par līdzekļu piešķiršanu, neatkarīgi no grāmatvedības uzskaitē veiktā grāmatojuma un faktiskā maksājuma saņemšanas gada. UIN likumā un MK noteikumos Nr.677 specifiski atrunāts, ka atvieglojums ir piemērojams taksācijas gadam, nevis taksācijas periodam, kas ir viens mēnesis.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.677 101.punktā minētajam nodokļu maksātājs nav tiesīgs piemērot UIN likuma 14.pantā noteikto atvieglojumu par to saņemtā atbalsta daļu, kura nav izmantota atbilstoši lēmumam par tā piešķiršanu un kura jāatmaksā saskaņā ar atbalsta piešķīrēja lēmumu.

Ņemot vērā regulējumu, atvieglojumu par subsīdijām nevar piemērot novembra UIN deklarācijā pirms lēmuma saņemšanas. Tas jāpiemēro, iesniedzot gada deklarāciju.

Lai veiksmīgāk izprastu situāciju, iesakām aplūkot MK noteikumu Nr.677 5.pielikuma "Likuma normu piemērošanas piemēri" 6.punktu.

Avots: iFinanses