Atklātības ziņojums

Zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, ir pienākums ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicēt savā mājaslapā atklātības ziņojumu. Atklātības ziņojums tiek sagatavots un publicēts atbilstoši regulas Nr. 537/2014 13. panta prasībām.

Mūsu darbības kvalitātes garants ir pieredzējuši un kompetenti darbinieki. Atbildīgais revidents piedalās faktiskajā revīzijas darbā, vienlaikus pārraugot pārējās revīzijas komandas darbu, tādējādi pārliecinoties par to, ka tiek ievērots revīzijas izpildes plāns. Mūsu galvenais princips ir līdz minimumam samazināt komandas sastāva izmaiņas, īstenojot ilgtermiņa projektus, jo šādas izmaiņas mēdz kavēt kvalitatīvu uzdevumu izpildi. 

Pārvaldība, darbības principi un uzņēmuma īpašumtiesības tiek īstenotas atbilstoši likumdošanai, regulējumiem un saistošajiem nozares standartiem. Mēs esam izstrādājuši revīzijas kvalitātes programmu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ļauj mums pārliecināties par to, ka tiek īstenota laba revīzijas prakse un procedūras attiecībā uz revidentu darbu. Mēs pastāvīgi izstrādājam jaunas darbības metodes un norādījumus, kas izmantojami kā revīzijas līdzekļi. Mēs sekmējam labu revīzijas praksi, veicot iekšējās kvalitātes pārbaudes.

 

BDO veic revīzijas un klientu konsultācijas saskaņā ar profesionālajiem un ētikas standartiem, savukārt klientu apkalpošanas pamatā ir pastāvīga pieejamība un elastība.