Pasākuma organizēšana – saimnieciskās darbības vai reprezentācijas izdevumi?

Pasākuma organizēšana – saimnieciskās darbības vai reprezentācijas izdevumi?

Uzņēmums nodarbojas ar tabakas un alkohola mazumtirdzniecību. Tiek rīkots divu dienu pasākums, kuru apmeklēs tikai aicināti klienti un sadarbības partneri. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajām precēm un veikt to degustāciju. Pasākuma rīkošanai tiek nomātas telpas, dažāda veida aprīkojums, pasūtīts ēdiens, pieaicināts pasākuma vadītājs. Pasākumā paredzēti konkursi un balvas. Dažiem viesiem tiek apmaksāta viesnīca. Vai šos izdevumus var tieši attiecināt kā saimnieciskās darbības izdevumus vai tomēr tie ir reprezentācijas izdevumi?

Identificējot saimnieciskās darbības izdevums, izdevumi ir jāvērtē atbilstoši juridiskajai un ekonomiskajai formai, kā arī ir jāsaprot radušās izdevuma mērķis un ietekme uz uzņēmējdarbību.

Saimnieciskās darbības izdevumi

Saimnieciskās darbības izdevumi ir tie izdevumi, kas ir tieši saistīti ar uzņēmēja saimniecisko darbību, piemēram, izdevumi, kas saistīti ar produkcijas reklamēšanu.

Reklāmas mērķis ir preču vai pakalpojumu pieprasījuma palielināšana – tādēļ tiek veidota publiska reklāmas kampaņa. Līdz ar to, ja pasākumā preces tiek reklamētas ar mērķi veicināt to noietu un uzņēmums šādu mērķi var pamatot ar, piemēram, veiktajiem noieta izmaiņu pētījumiem, pasākumā noslēgtajiem līgumiem vai citādi, pasākumu var klasificēt kā saistītu ar reklāmu.

No jautājuma apraksta nav viennozīmīgi secināms, kāda veida pasākums tiek plānots, līdz ar to izskatīsim vairākus variantus un to iespējamās sekas.

Reprezentācijas izdevumi

Ņemot vērā, ka pasākuma mērķis ir iepazīstināt klientus un sadarbības partnerus ar jaunumiem preču sortimentā, to var uzskatīt par uzņēmuma tēla atpazīstamības celšanu.

Reprezentācijas izdevumi ir tie izdevumi, kas saistīti ar uzņēmēja prestiža veidošanu – darījumu partneru un sadarbības partneru uzņemšanu un maltīšu organizēšanu, arī mazvērtīgu priekšmetu (līdz 20 eiro), kas satur uzņēmēja logo un tiek izmantoti uzņēmuma popularizēšanai, iegādei. Reprezentācijas izdevumiem 40% no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas ir atskaitāmi kā priekšnodoklis.

Konkrētajā situācija uzņēmējs rīko pasākumu, kas paredzēts klientiem un sadarbības partneriem. Tātad, var pieņemt, ka tiek veikta uzņēmuma tēla un preču popularizēšana. Attiecīgi, izdevumi, kas ir saistīti ar šāda pasākuma izveidi ir uzskatāmi kā reprezentācijas izdevumi, tomēr katra izdevuma būtība ir jāvērtē atsevišķi.
Minētajā gadījumā izdevumi par telpu nomu, aprīkojumu, maltīti, pasākuma vadītāju un konkursu rīkošanu tiks uzskatīti par reprezentācijas izdevumiem. Reprezentācijas izdevumi netiek iekļauti uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) bāzē, ja tie pārskata gadā nepārsniedz 5% no iepriekšējā gada kopējām darbiniekiem aprēķinātām bruto darba algām, par kurām samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Pie šī sliekšņa tiek pieskaitīti arī personāla ilgtspējas pasākuma izdevumi.

Ja tomēr rīkotais pasākums tiek uzskatīts par reklāmas pasākumu un to var argumentēt ar attaisnojuma dokumentiem vai veiktajiem noieta pieauguma pētījumiem, šos izdevumus var uzskatīt par izdevumiem, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību. Tādā gadījumā tie nepalielina ar UIN apliekamo bāzi.

Balvas izdevumi

Pasākuma balvas tiek uzskatītas par reprezentācijas priekšmetu, kas tiek vērtēts atsevišķi, pamatojoties uz tā naudas vērtību. Ja priekšmeta vērtība nepārsniedz 20 eiro, šāds izdevums netiek iekļauts UIN bāzē. Savukārt, ja priekšmeta vērtība pārsniedz 20 eiro, tad, ja tiek identificēts saņēmējs, papildus ir jāvērtē konkrētā nodokļa piemērošana. Attiecīgi:

  • ja balva tiek pasniegta fiziskai personai – jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet nav jāpiemēro UIN;
  • ja balvu saņems juridiska persona, šo izdevumu, ja tas nepārsniedz 5% slieksni, pieskaita pie reprezentācijas izdevumiem,
  • ja netiek identificēts balvas saņēmējs, šīs izmaksas tiek uzskatītas par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, kas ir UIN objekts un tiek piemērota UIN efektīvā likme 25% apmērā.

Tomēr, ja konkursa balvas tiek pasniegtas publiskas reklāmas kampaņas ietvaros, nodrošinātā balva nepārsniedz mazvērtīga priekšmeta vērtību (70 eiro) un konkursa rezultāti tiek atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos, šādi izdevumi var tikt uzskatīti par saimnieciskiem izdevumiem. Pretējā gadījumā šādas izmaksas veido ar UIN apliekamo bāzi.

Viesnīcas izdevumi

Viesu viesnīcas izdevumi tiek uzskatīti par personificējamiem izdevumiem. Šajā kontekstā šādi izdevumi nav saistīti ar tiešo darbinieku un neveicina uzņēmējdarbības attīstību vai preču realizāciju. Līdz ar to tie tiek klasificēti kā ar saimniecisko darbību nesaistīti, un tiem piemērojama UIN efektīvā likme 25% apmērā.
Tomēr, ja rīkoto pasākumu ir iespējams klasificēt kā publisku reklāmas kampaņu, arī šādus izdevumus ir iespējams attiecināt uz reklāmas izdevumiem. Tad ar UIN apliekamo bāzi nav jāpalielina.

Lai izdevumiem piemērotu kādu no Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) paredzētajiem atbrīvojumiem, par katru izdevumu uzņēmuma rīcībā jābūt attaisnojuma dokumentam, tāpat jābūt spējai pamatot darījuma ekonomisko būtību.

Rīkojot reprezentācijas pasākumu, ir jābūt vadītāja rīkojumam vai reprezentācijas aktam, lai konkrētajiem izdevumiem varētu piemērot UIN likumā paredzēto atvieglojumu. Papildus, lai piemērotu 5% neapliekamo slieksni, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi ir jāuzskaita un jāizdala atsevišķi no citiem izdevumiem.

Ja tomēr reprezentācijas izdevumu apmērs pārsniedz 5% slieksni, tad pārsnieguma daļai un neatskaitāmā PVN daļai tiek piemērota UIN efektīvā likme 25% apmērā.