• Atcelti procentu izmaksu ierobežojumi 2021. un 2022. gadā
Publikācija:

Atcelti procentu izmaksu ierobežojumi 2021. un 2022. gadā

02 decembris 2021

2021. gada 25. novembrī Saeimā ir pieņemti “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kas stājas spēkā 2021. gada 2. decembrī (turpmāk – Grozījumi).

Kā rezultātā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums ir papildināts ar jaunu 7.1 pantu, kurā noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā – UIN) maksātāji par veiktajiem procentu maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022. gadā, nepiemēro UIN likuma 10. panta 1.daļu. Tādējādi, procentu maksājumus var ietvert saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā un nav jāveic procentu maksājumu pārrēķinu. Līdz ar to, aizpildot UIN deklarāciju par 2021., 2022. pārskata gada pēdējo mēnesi, tajā nav jānorāda procentu summas.

Grozījumu nepieciešamība

Grozījumu anotācijā tiek skaidrots, ka nodokļu maksātāji krīzes laikā ir cietuši zaudējumus, kā rezultātā uzņēmumu pašu kapitāls ir samazinājies vai pat kļuvis negatīvs, vai arī uzņēmumi ir palielinājuši aizņemtā kapitāla apmēru. Tā rezultātā tiem ir radušās papildus UIN saistības gadījumā, ja uzņēmuma aizņemtā un pašu kapitāla proporcija pārsniedz rādītāju 1:4, kas noteikts UIN likuma 10. panta 1. daļā. Līdz ar to, uzņēmumiem, kuri veic procentu maksājumus, veidojas ar UIN apliekamā bāze. Iespējams, tā neveidotos, ja netiktu ieviesti būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumi. Šo iemeslu dēļ, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums ir papildināts ar 7.1 pantu, kas uz laiku aptur procentu izmaksu ierobežojumus.

Jāņem vērā, ka Grozījumi neattiecas uz UIN likuma 10. panta 3. daļu. Jāmin, ka 2021. gada 23. novembrī spēkā stājās šīs normas grozījumi. Līdz ar to, ja procentu maksājumu un procentu ieņēmumu starpība pārskata gadā pārsniedz 3 miljonus EUR, uzņēmumam procentu izmaksu ierobežojumi joprojām būs saistoši arī 2021. un 2022. pārskata gados.

Procentu atskaitīšanas pretizvairīšanās norma

Procentu izmaksu ierobežojums, kas noteikts UIN likuma 10. panta 1. daļā paredz, ka UIN bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā parādu saistību vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu pašu kapitāla apjomu. To piemēro attiecībā uz parādu saistībām, kuras saņemtas no citām personām. Procentu atskaitīšanas ierobežojumi neattiecas uz aizņēmumiem, kas saņemti no finanšu iestādēm, kredītiestādēm – Latvijas, ES dalībvalstu, trešo valstu, ar kurām spēkā nodokļu konvencijas, rezidentiem u.c.

Tādējādi, ja uzņēmums ir aizņēmies no fiziskas vai juridiskas personas kapitālu, un tā saistību vidējais apjoms pārsniedz četrkāršotu paša kapitālu, procentu izdevumi, kas pārsniedz pieļaujamo procentu izdevumu apmēru, veidos ar UIN apliekamo bāzi. UIN likuma 10. panta 1. daļas norma ir pārņemta no likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (“vecā” UIN likuma) un cerams, ka tiks izņemta pavisam.

Jāvērš uzmanība, ka Eiropas Savienības nodokļu apiešanas prakses novēršanas direktīvas 2016/1164 (angļu val. Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)) un tās 4. pantā procentu atskaitīšanas ierobežojumi attiecas tikai uz uzņēmumiem, kuru procentu maksājumi pārsniedz 3 miljonus EUR.