Tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process

Reizēm pat veiksmīgus uzņēmumus dažādu ārēju vai iekšēju apstākļu ietekmē var piemeklēt finansiālas grūtības, kas liedz pienācīgi nokārtot uzņemtās saistības vai kavē saimniecisko darbību. Arī šādās situācijās, mēs - zvērinātu advokātu birojs “BDO Law”, ciešā sadarbībā ar BDO revidentiem un nodokļu speciālistiem saviem klientiem piedāvājam efektīvus un pārdomātus risinājumus. Viens no tiesiskiem līdzekļiem, kā risināt pārejošas maksātspējas problēmas ir tiesiskās aizsardzības process.   

Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process (turpmāk – TAP) ir Maksātnespējas likumā paredzēts tiesiska rakstura pasākumu kopums, ar kura palīdzību var tikt atjaunota finansiālās grūtības nonākušas personas vai personas, kura uzskata, ka tajās nonāks, spēja nokārtot uzņemtās saistības.

TAP ietvaros, izmantojot Maksātnespējas likumā pieļautās metodes (piemēram, atlikt maksājuma saistību izpildi, īstenot reorganizāciju, ar kreditoru piekrišanu samazināt vai dzēst pamatparādu, līgumsodu vai procentus, utt.), ir iespējams pārstrukturizēt parādsaistības un īsā laika periodā izvairīties no bankrota un atjaunot maksātspēju. TAP ietvaros ir atļauts izmantot jebkādas metodes, ja tās ir vērstas uz TAP subjekta maksātspējas atjaunošanu un neierobežo kreditoru tiesības vairāk, nekā tas nepieciešams TAP pasākumu plāna sekmīgai īstenošanai.

Kāds ir mērķis?

Tiesiskās aizsardzības procesa mērķis ir atjaunot uzņēmuma spēju nokārtot savas parādsaistības īslaicīgu vai gaidāmu finansiālu grūtību gadījumā. Tas ir noderīgs instruments, lai nokārtotu saistības un aizsargātu savas intereses, ja īslaicīgi nepietiek naudas līdzekļu.

Kam ir tiesības izmantot TAP?

  • Juridiskām personām – sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem un citām privāto tiesību juridiskām personām;
  • Personālsabiedrībām – pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām;
  • individuālajiem komersantiem - fiziskām personām, kuras kā komersants ierakstītas komercreģistrā;
  • Ārvalstī reģistrētām personām, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā;
  • Lauksaimniecības produktu ražotājiem.

Kādas priekšrocības sniedz TAP?

TAP ļauj pārstrukturēt uzņemtās saistības tiesas aizsardzībā, tostarp tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana:

  • aptur spriedumu izpildes lietvedību pret TAP subjektu;
  • liedz nodrošinātajam kreditoram prasīt ieķīlātās mantas pārdošanu;
  • liedz kreditoriem iespēju iesniegt tiesā TAP subjekta maksātnespējas procesa pieteikumu;
  • liedz veikt TAP subjekta likvidāciju;
  • aptur līgumsoda un procentu, kas pārsniedz likumiskos procentus, kā arī nokavējuma naudas, tostarp arī nodokļu prasījumu nokavējuma naudas, pieaugumu.

Izmantojot TAP, tā subjekts nezaudē iespēju atrasties komerciālajā apgrozībā un turpināt iesākto saimniecisko darbību. Veiksmīgi un pārdomāti īstenojot procesu, ir atjaunojama tā subjekta maksātspēja, un pārvaramas īslaicīgās finanšu grūtības.

Kā norit process?

TAP ir brīvprātīgs process un tiek uzsākts, pamatojoties uz personas pieteikumu tiesai. Pastāvot Maksātnespējas likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem, tiesa lemj par TAP ierosināšanu. Līdz ar ierosināšanas brīdi, TAP subjekts bauda noteikta apjoma tiesisko aizsardzību.

Vienlaikus TAP subjektam rodas pienākums izstrādāt TAP pasākumu plānu. TAP pasākumu plāns zināmā mērā ir uzskatāms par biznesa plānu noteiktam TAP periodam, kuru īstenojot var tikt atjaunota TAP subjekta maksātspēja.

TAP īstenošanas termiņu, atbilstoši nepieciešamībai, izvēlas pats TAP subjekts, taču tas kopumā nevar pārsniegt divus gadus. TAP pasākumu plāns ir saskaņojams ar TAP subjekta kreditoriem. 

Lai nodrošinātu efektīvu un likumīgu TAP norisi, TAP subjekta darbības uzraudzību TAP laikā veic tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona, kuru ir tiesīgs izvēlēties TAP subjekts, saskaņojot savu izvēli ar kreditoriem.

Ja TAP pasākumu plāns tiek veiksmīgi īstenots, TAP subjekts atjauno savu maksātspēju un turpina savu saimniecisko darbību.

Kādus pakalpojumus TAP jomā piedāvā BDO Law?

Veiksmīgs TAP sevī ietver profesionālus juridiskus, finansiālus un organizatoriskus risinājumus. BDO Law profesionālā komanda un sadarbības partneri pārzina TAP juridiskos aspektus un nianses, kā arī sniedz konsultācijas finanšu vadības, grāmatvedības un nodokļu jautājumos.

Izmantojot savas zināšanas un pieredzi, mūsu komanda palīdzēs sagatavot pārdomātu TAP pasākumu plānu, atbilstoši Jūsu vajadzībām un iespējām izvēlēties piemērotākās TAP metodes, ļaujot atgūt stabilitāti un nodrošināties pret jauniem finansiāliem šķēršļiem un citām grūtībām.

Mēs sniedzam konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar TAP, sagatavojam TAP uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, palīdzam izvēlēties katra klienta vajadzībām atbilstošākās metodes, konsultējam saistībā ar to izmantošanu, izstrādājam TAP pasākumu plānu un sniedzam atbalstu tā saskaņošanas procesā ar kreditoriem, nodrošinām juridisko atbalstu visā TAP īstenošanas laikā, kā arī palīdzam organizēt un īstenot restrukturizāciju un reorganizāciju, ja tas nepieciešams TAP efektīvas norises nodrošināšanai.

Sadarbības ietvaros BDO Law piedāvā arī profesionālu tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu pakalpojumus, kuras, pielietojot ilggadējo pieredzi TAP uzraudzības jomā, nodrošinās TAP likumīgu un efektīvu norisi, atbilstoši TAP mērķim, TAP pasākumu plānam un normatīvo aktu prasībām.

Kāda ir TAP un maksātnespējas procesa saistība?

TAP un maksātnespējas procesa saistība ir nostiprināta Maksātnespējas likumā. No vienas puses – maksātnespējas process ir piemērojams neveiksmīgas, nepareizas vai normatīvajiem aktiem neatbilstošas TAP īstenošanas gadījumā, no otras puses tiek pieļauta pāreja no juridiskas personas maksātnespējas procesa uz TAP, nolūkā izvairīties no bankrota un atjaunot subjekta pārvaldes institūciju darbību.

Arī šajos gadījumos BDO Law komanda sniedz profesionālas konsultācijas saviem klientiem, nodrošinot efektīvus un tiesiskus risinājumus.

Par pakalpojuma kvalitāti

TAP aptver apjomīgu un komplicētu jautājumu loku, kas saistīti gan ar juridiskās argumentācijas izveidi, gan precīziem matemātiskiem un finanšu aprēķiniem.

BDO Law komanda neliks Jums lauzīt galvu par risināmajiem jautājumiem TAP ietvaros, bet sarežģītos finansiālajos apstākļos radīs jaunu biznesa plānu, kas vērsts uz labāku nākotni Jūsu biznesa attīstībai.

BDO eksperti uzkrājuši ievērojamu pieredzi mainīgajā un neprognozējamā biznesa vidē, sniedzot klienta vajadzībām atbilstošākos revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

Eksperti izcili pārzina finanšu un nodokļu tiesību regulējumu un tā praktisko pielietojumu, ļauj sniegt klientam plašu un daudzpusīgu atbalstu un risinājumus klienta biznesa stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Palīdzot klientam izkļūt no finansiālām grūtībām, mums ir svarīgi sniegt apdomātus un inovatīvus risinājumus, kas būs efektīvi un atbilstoši klienta interesēm arī ilgtermiņā.