NILLTPFN un sankciju risku pārvaldība

NILLTPFN un sankciju risku pārvaldība

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) subjektiem ir pienākums izpildīt prasības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai. Lai nodrošinātu prasību izpildi, subjekti izstrādā savas iekšējās kontroles sistēmas, ievērojot uz riskiem balstītu pieeju.

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē Novēršanas likuma prasību ievērošana ar katru dienu kļūst arvien stingrāk kontrolēta no uzraudzības iestāžu puses, bet likuma subjektiem­ - piemērotas arvien komplicētākas prasības. Neatbilstība šīm prasībām var radīt nopietnu kaitējumu subjekta reputācijai, kā arī var tikt piemēroti ievērojami naudas sodi.

Arī kara sākums Ukrainā un ieviestās sankcijas pret Krieviju ir būtiski ietekmējušas uzņēmējdarbību. Mēs saprotam, ka uzņēmējdarbībā būtiska ir nepārtrauktība, efektīva laika izmantošana un resursu plānošana. Tomēr, saprotam arī to, cik svarīgi ir veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu sabiedrībā un ievērot normatīvo aktu prasības, piemēram, neuzsākot vai neturpinot prettiesisku sadarbību ar uzņēmumiem vai citām personām, uz kurām ir attiecināmas ES sankcijas.

BDO Law komanda ik dienu nodrošina atbalstu vietējiem un starptautiskiem klientiem Novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildē. Mēs esam palīdzējuši klientiem - gan maksājumu, gan elektroniskās naudas iestādēm neatkarīgu NILLTPFN atbilstības sistēmas novērtējumu veikšanā, snieguši atzinumus NILLTPFN un sankciju risku pārvaldības jomā, veiksmīgi skaidrojuši līdzekļu izcelsmes tiesiskumu. Visbeidzot, vēlamies uzsvērt priekšrocības, kuras sniedz BDO globālā tīkla dalībfirmas – mums ir iespēja piesaistīt augsta ranga, pieredzējušus speciālistus no ASV, Lielbritānijas, u.c. valstīm, sniedzot starptautisku redzējumu un risinājumus vietēja mēroga izaicinājumiem.

BDO Law komanda nodrošina šādus pakalpojumus NILLTPFN/sankciju jomā:

  • Sadarbības partneru padziļināta pārbaude, īpašumtiesību struktūru un kontroles ķēžu izpēte, sankciju risku identificēšana, ieteikumu sniegšana adekvātai risku pārvaldībai, rakstveida atzinumu sagatavošana kredītiestādēm;
  • Iekšējās kontroles sistēmas un sankciju riska pārvaldības sistēmas neatkarīgs izvērtējums, ieteikumu izstrāde kontroles vides uzlabošanai;
  • Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde (politikas, procedūras, risku novērtējumi, u.c. kontroles vides mehānismu sagatavošana), pievēršot uzmanību praktiskai procedūru un politiku izpildei uzņēmuma ikdienas darbībā;
  • Apmācības Novēršanas likuma subjektu darbiniekiem un vadītājiem;
  • Apmācības sankciju risku vadībā uzņēmumiem, kas saskaras ar Krievijas un Baltkrievijas tirgiem vai sadarbības partneriem no augsta riska reģioniem;
  • Juridiskā palīdzība un pārstāvība uzraudzības iestāžu klātienes un neklātienes pārbaužu laikā.