This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Saimnieciskās darbības veicēju pieturzīmes nākamajam gadam

05 decembris 2017

Līva Gaigalniece, Nodokļu konsultante |
Jeļena Bārtule , Nodokļu menedžere |

Nodokļu reforma nākamgad būtiski ietekmēs ne tikai algas nodokļu maksātājus, bet arī saimnieciskās darbības veicējus. Kādi grozījumi ir pieņemti, un ar kādiem jaunumiem jārēķinās jau no nākamā mēneša? 

Fiziskās personas darbība uzskatāma par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 9.panta 1 .daļas 19.2 punktā noteiktajiem kritērijiem. 

Izvērtējot saimnieciskās darbības būtību, iespējams izvēlēties nodokļu maksāšanas veidu: 

• iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) par ienākumiem no saimnieciskās darbības; 
• patentmaksa un samazinātā patentmaksa par noteiktu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; 
• mikrouzņēmumu nodoklis (MUN). 

PATENTMAKSAS KĻŪS VIENKĀRŠĀKAS 

Nodokļu maksātājs var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja: 
• viņa saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā un taksācijas gadā (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniedz 15 000 EUR; 
• viņš savā saimnieciskajā darbībā, par kuru maksā patentmaksu, nenodarbina citu personu; 
• viņš darbojas noteiktās jomās, piemēram, floristika, ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, fotografēšana, skaistumkopšanas pakalpojumi u.c. Patentmaksu aprēķina un maksā budžetā pats patent- maksas maksātājs.

Šobrīd patentmaksas apmērs ir atkarīgs no saimnieciskās darbības jomas, par kuru nodokļu maksātājs veic patentmaksu. Pašlaik tas ir no 43 EUR līdz 100 EUR mēnesī atkarībā no sadalījuma pa reģioniem un profesijām, savukārt no nākamā gada grozījumos paredzēts patentmaksas apmēru noteikt no 50 EUR līdz 100 EUR mēnesī. 

14.09.2017. Ekonomikas ministrija iesniegusi izskatīšanai jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kurā paredzēs kārtību, kādā piemērojama patentmaksa un 

tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā. Raksta sagatavošanas bridi šie noteikumi vēl nav pieņemti. MK noteikumos paredzēts: 

• noteikt vienkāršotu un vienotu patentmaksas apmēru: Rīgā 100 EUR un ārpus Rīgas 50 EUR mēnesī; 
• vienkāršot patentmaksas samaksas un administrēšanas kārtību; 
• sagatavot jaunu, mazāk detalizētu saimnieciskās darbības veidu sadalījumu. 

Tāpat paredzēta arī iespēja piemērot samazināto patentmaksu. Samazinātās patentmaksas apmērs ir 17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā. No 01.01.2018. samazinātās patentmaksas maksātāju saraksts papildināts ar personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti. 

MIKROUZŅĒMUMIEM MAINĀS MAKSIMĀLAIS APGROZĪJUMS 

Nozīmīgākie grozījumi mikrouzņēmumiem attiecināmi uz kritēriju par maksimālo apgrozījumu, kas no jaunā gada būs 40 000 EUR (100 000 EUR vietā), tādējādi būtiski ietekmējot daudzus uzņēmumus un to iespējas saglabāt MUN maksātāja statusu. Jānorāda, ka vienotā nodokļa likme 15% apmērā no apgrozījuma netiek mainīta. 

Ir noteikts pārejas periods, kurā paredzēti īpaši nosacījumi MUN maksātājiem, kuru apgrozījums 2018. vai 2019.gadā nepārsniegs 52 000 EUR. 2018.gadā šādi MUN maksātāji ir tiesīgi nepiemērot 20% MUN papildu likmi (Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likuma) 6.panta 3.daļa), ja apgrozījuma ierobežojums pārsniegs 40 000 EUR un ja to apgrozījums 2017. vai 2016.gadā pārsniedza 40 000 EUR. Savukārt 2019.gadā šādas tiesības var izmantot MUN maksātāji, kuru apgrozījums 2017. vai 2016.gadā pārsniedza 40 000 EUR (MUN likuma pārejas noteikumu 26.punkts). 

Būtiskas izmainās skars arī darbiniekus - no nākamā gada darba ņēmējs vienlaikus varēs būt nodarbināts tikai 1 mikrouzņēmuma. Lai nodrošinātu šīs prasības izpildi, darba devējs, pieņemot pretendentu darbā, lūgs viņam rakstveida apliecinājumu, ka viņš nav nodarbināts citā mikrouzņēmuma. Savukārt Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 01.02.2018. Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informēs MUN maksātājus par darbiniekiem, kas 31.12.2017. vienlaikus nodarbināti arī pie cita MUN maksātāja. 

Pārejas noteikumos paredzētas arī soda sankcijas: 

• ja darbinieki, kas 31.12.2017. nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādi tiks nodarbināti arī 2019.gadā, tad, aprēķinot MUN, papildus 15% likmei tiks pieskaitīti 2% par katru šādu darbinieku katram iesaistītajam uzņēmumam un 

• no 2020.gada uzņēmums zaudēs MUN maksātāja statusu. Svarīgi ievērot, ka turpmāk darba līgumā darba devējiem obligāti jānorāda, ka uzņēmums ir MUN maksātājs. 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI UN NODOKĻI 

IIN 

IIN ienākumiem no saimnieciskās darbības šobrīd ir 23%, savukārt no 01.01.2018. tiks piemērota progresīvā IIN likme: 

• līdz 20 000 EUR-20%; 
• 20 000 EUR līdz 55 000 EUR - 23%; 
• virs 55 000-31,4%. 

Saimnieciskās darbības ienākumi ir starpība starp ieņēmumiem un ar to gūšanu saistītajiem izdevumiem. Saskaņā ar likuma par IIN 16.'pantu ienākuma gūšanas diena ir diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Saimnieciskās darbības ienākumam var tikt piemērots neapliekamais minimums, nodokļu atvieglojumi un attaisnotie izdevumi. 

01.01.2018. stāsies spēkā grozījumi likumā par UN, tā 11.panta 3.'daļā paredzot, ka saimnieciskās darbības izdevumos ir tiesības iekļaut izdevumus, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. 

Savukārt saimnieciskās darbības izdevumi, kas ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos iekļaujami pilnā apmērā, noteikti likuma par IIN 11 .panta 3.2 daļā: 

• darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), tostarp solidaritātes nodoklis (SN); 
• nekustamā īpašuma nodoklis; 
• pamatlīdzekļu nolietojums (likuma par IIN 11.5 pants); 
• kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu. 

Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro par pirmajiem 2 saimnieciskās darbības gadiem, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process (likuma par IIN 11.panta 3.daļa). Taksācijas gada zaudējumi sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo 3 taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā minimuma (likuma par IIN 11.panta 9.daļa). Nodokļu maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus var neuzskaitīt ieņēmumu uzskaites žurnālā, ja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir gūti tikai bezskaidras naudas veidā (likuma par IIN 11.panta 12.daļa). 

SAMAZINĀTA IIN LIKME 

No 01.01.2018. fiziskajai personai joprojām ir spēkā tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību saskaņā ar likuma par IIN ll.panta 12.un 13.daļa Atbrīvojums attiecināms uz maksātājiem, kas gūst ienākumu no: 

• īpašuma; 
• piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības; 
• sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas; 
• nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) — ieguves. 

VSAOI 

Fiziskā persona, kas ir saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1 .panta 3.punktu, uzskatāma par pašnodarbinātu personu. No 01.01.2018., ja ienākumi taksācijas gadā nesasniedz 50 EUR, pašnodarbinātais VSAOI var neveikt. Savukārt pašnodarbinātajiem, kum ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēm (430 EUR 2018.gadā), būs jāveic sociālās iemaksas vismaz 5% apmērā no ienākumiem VSAOI pensiju apdrošināšanai (pensiju 1 .līmenis). Veicot šīs iemaksas, jāiesniedz deklarācija par ceturksni. 

Savukārt pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI būs jāveic: 

• no minimālās algas apmēra - 32,13%; 
• no pārsnieguma summas - vismaz 5%. Pašnodarbinātā persona ir VSAOI maksātājs, un tās obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no preču ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas, radošās un profesionālās darbības un citi ienākumi no saimnieciskās darbības, izņemot ar to gūšanu saistītos 

izdevumus. VSAOI aprēķinu būtiski ietekmē noteiktā minimālā alga, kas 2017.gadā ir 380 EUR, savukārt 2018.gadā būs 430 EUR, līdz ar to mainās arī VSAOI minimālais un maksimālais apjoms. Gada minimālo un maksimālo iemaksu apjoms paredzēts MK noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru". Gada minimālais VSAOI objekts ir 12 minimālās mēnešalgas: 

• 2017.gadā - 4560 EUR gadā; 
• 2018.gadā-5160 EUR gadā. 

2017.gadā maksimālais VSAOI objekts ir 52 400 EUR, tā pārsniegums ir SN objekts, savukārt maksimālais VSAOI iemaksu objekts 2018.gadā vēl nav noteikts. 

Jāņem vērā, ka raksta sagatavošanas brīdī nav apstiprināti vairāki skaidrojošie MK noteikumi, līdz ar to pēc to pieņemšanas iespējamas izmaiņas. 

Aprēķina piemēri (ar atšķirīgu saimnieciskas darbības izdevumu apmēru) saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai IIN maksātajam, kas kārto grāmatvedību vienkārša ieraksta sistēmā, atbilstoši VID sniegtajai informācijai. 
1.piemērs 2. piemers 
Saimnieciskas darbības ieņēmumi, EUR 4000 4000 
Izdevumu ierobežojums (80% no 4000), EUR 3200 3200 
Saimnieciskās darbības izdevumi, EUR: -4200 -3600 
• darba alga un darbaspēka nodokļi, EUR -2500 - 400 
• nolietojums, EUR - 1500 - 100 
• pārējie izdevumi, EUR -200 -3100 
Apliekamais ienākums, EUR 4000-2500- 1500 = 0 4000 - 400 - 100 - 3100 = 400 
Uz nākamo gadu attiecināmie zaudējumi, EUR -200 - 
Uz nākamo gadu attiecināmie izdevumi, EUR — 600 
IZMAINĀS PAŠNODARBINĀTA VSAOI 
2017
Ja ienākumi sasniedz vismaz 380 EUR 31,13% No summas, kas nav mazāka par 380 EUR 
2018
Līdz 50 EUR gadā 0%
Līdz 430 EUR mēnesī Vismaz 5 %
Virs 430 EUR mēnesī 32,13% No summas, kas nav mazāka par 430 EUR 
+ vismaz 5 % No starpības starp izvēlēto un faktisko ienākumu