• Kurš drīkst patapināt auto?
Publikācija:

Kurš drīkst patapināt auto?

21 decembris 2021

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 43. punktā noteikts, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 9. panta 1. daļas 16. punkta izpratnē kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa, kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām, nolietošanos un kas noteikta 0,04 eiro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī.

Vai ar "darbiniekam piederošu personisko transportlīdzekli" domāts gadījums, kad darba līgumā darba ņēmēja vārds un uzvārds pilnībā sakrīt ar transportlīdzekļa tehniskajā pasē norādīto, un tikai šādā gadījumā ir iespējama kompensācijas izmaksa? Vai tomēr šī likuma norma jāsaprot plašāk? Piemēram, ģimenē ir viens transportlīdzeklis, ko izmanto gan vīrs, gan sieva darba vajadzībām, – vai šādā gadījumā nav iespējams saņemt kompensāciju un tikai, pārreģistrējot transportlīdzekli no vienu laulātā uz otru, iespējams saņemt to? Vai darba devējam ir tiesības prasīt tehniskās pases kopiju?

Lai sniegtu atbildi uz lasītāja jautājumu, jāizvērtē tālāk norādītie tiesību akti un tajos ietvertie nodokļu piemērošanas aspekti:

Slēdzot darba līgumu ar darbinieku, līgumā var noteikt, ka darbinieks darba vajadzībām izmantos sev piederošo transportlīdzekli.

Atbilstoši Darba likuma 76. panta 1. daļas 3. punktam darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu. Tas attiecas uz izdevumiem, kas darbiniekam radušies saistībā ar viņam piederoša darba aprīkojuma nolietošanos, kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām.

Saskaņā ar likuma par IIN 9. panta 1. daļas 16. punktu un MK noteikumu Nr. 899 43. punktu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek kompensācijas izmaksas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa nolietošanos, kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām. Izmaksu kompensācija ir noteikta 0,04 eiro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī. 

CSL likuma 1. panta 24. punktā noteikts, ka transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Savukārt CSL 1. panta 25. punktā paredzēts, ka transportlīdzekļa turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u. c.) lieto transportlīdzekli.

Izvērtējot tiesību aktu piemērošanu aprakstītajā situācijā, secināms, ka vērtējums nav viennozīmīgs. Īpaši attiecībā uz minētās nodokļu normas piemērošanu situācijā, kad finanšu līzingā ir nopirkts transportlīdzeklis, ko darbinieks izmanto darba veikšanai. Šādā gadījumā līzinga kompānija tehniskajā pasē tiek norādīta kā transportlīdzekļa īpašnieks līdz brīdim, kad tas tiek izpirkts un līzinga ņēmējs tiek norādīts kā transportlīdzekļa turētājs. No tiesību normām arī izriet, ka transportlīdzekļa valdījums (turējums) nerada īpašumtiesības. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tika lūgts sniegt viedokli minētajā jautājumā.

VID apstiprināja, ka darbinieka īpašumtiesības uz transportlīdzekli apliecina ieraksts transportlīdzekļa tehniskajā pasē. Līdz ar to, lai saņemtu izmaksu kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, jāveic īpašnieka pārreģistrācija.

Savukārt, attiecībā uz finanšu līzingā iegādātu transportlīdzekli VID piekrīt, ka pēc ekonomiskās būtības, ja personiskais transportlīdzeklis tiek iegādāts finanšu līzingā, kur līzinga kompānija tehniskajā pasē ir norādīta kā īpašnieks, bet līzinga ņēmējs – kā turētājs –, tad minētās nodokļu normas piemērošanai var uzskatīt, ka līzinga turētājam pieder līzingā ņemtais personiskais transportlīdzeklis.

Atbildot uz lasītāja otro jautājumu, paskaidroju, ka darba devējam ir tiesības pieprasīt darbiniekam uzrādīt personiskā transportlīdzekļa tehnisko pasi, ja darba devējs veic šī transportlīdzekļa nolietojuma kompensāciju.

Avots: "iFinanses"