This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Kad jāatzīst ar īpašuma pārdošanu saistītie ieņēmumi?
Publikācija:

Kad jāatzīst ar īpašuma pārdošanu saistītie ieņēmumi?

28 novembris 2018

Modrīte Johansone , Zvērināta revidente |

BDO revidente Modrīte Johansone sniedz padomus žurnālā iFinanses.

Uzņēmums pārdod fiziskai personai lietotu nekustamo īpašumu (dzīvokli). Noslēgts pirkuma līgums. Līgumā paredzēts, ka samaksa par nekustamā īpašuma piegādi ir veicama pa daļām vairākos pārskata periodos. Tāpat noteikts, ka īpašums pircēja īpašumā pāries (t.i., tiks reģistrēts zemesgrāmatā) tad, kad tiks veikts pēdējais maksājums par īpašuma iegādi. Kā korekti veikt šī darījuma atspoguļošanu grāmatvedības kontos? Kurā periodā jāatzīst ar īpašuma pārdošanu saistītie ieņēmumi?

Aprakstītajā situācijā nav teikts, bet es pieņemu, ka, noslēdzot pārdošanas līgumu, fiziskā persona-pircējs uzsāk dzīvot šajā nekustamajā īpašumā ar visām no tā izrietošajām sekām – remontē, uzlabo, iekārto un izmanto pēc sava prāta dzīvokli, bet pārdevējs tikai patur īpašumtiesības līdz līguma beigām, neieguldot papildu līdzekļus un neierobežojot pircēja rīcību attiecībā uz dzīvokli. Izvērtējot darījumu, jāatceras, ka saimnieciskā darījuma saturs un būtība prevalē pār juridisko formu.

No sākuma ieskatīsimies Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.  MK noteikumu 53.punktā ir teikts, ka ieņēmumus no preču pārdošanas uzskaita tad, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • prece (šajā gadījumā dzīvoklis), kā arī visi riski par tās bojāšanos vai bojāeju un visi varbūtējie ieguvumi no preces, ir nodoti pircējam – pieņemu, ka šajā gadījumā tā arī ir;
 • pārdevējs spēj ticami novērtēt ieņēmumu summu – šajā gadījumā tā ir līgumā noteikta;
 • ir sagaidāms, ka pārdevējs saņems ar darījumu saistītos ekonomiskos labumus - līgumā noteikto samaksu saskaņā ar grafiku;
 • pārdevējs spēj ticami novērtēt ar darījumu saistītos izdevumus – ir zināma dzīvokļa bilances vērtība pārdošanas brīdī.

Manuprāt, tas, ka tikai pēc visas pirkuma summas pilnas samaksas dzīvoklis tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz pircēja vārda, ir garantija pārdevējam, ka tiks saņemta visa līgumā noteiktā summa. 

Pārdodot ar atlikto maksājumu, pārdevējam vajadzētu rasties:

 • ieņēmumiem no preces pārdošanas un,
 • ienākumiem no darījuma finansēšanas. 

Aprakstītajā situācijā nekas nav teikts par to, vai nesamaksātai pirkuma summai ir noteikta procentu likme vai nē. Ja procentu likme nav noteikta, tad būtībā pircējam ir izsniegts bezprocentu aizdevums par nenomaksāto summu.

Grāmatojumi:

 1. Līguma un dzīvokļa nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumā, kad dzīvokļa atslēgas nodotas pircējam:
 • D Pircēja parāds (attiecīgi sadalīts ilgtermiņa un īstermiņa daļās),
 • K Ieņēmumi no dzīvokļa pārdošanas (peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)).
 1. Tajā pašā laikā dzīvoklis tiek norakstīts. Piemēram, ja līdz šim tas bija uzskaitīts pamatlīdzekļu sastāvā, tad tas jāizslēdz no pamatlīdzekļiem:
 • D Izmaksas par dzīvokļa uzkrāto nolietojumu (PZA),
 • K Ieņēmumi no dzīvokļa sākotnējās vērtības norakstīšanas (PZA),
 • D vai K Izmaksas vai ieņēmumi no dzīvokļa izslēgšanas no pamatlīdzekļiem (PZA).
 1. Pircējs veic maksājumu: 
 • D Naudas līdzekļi,
 • K Pircēja parāda pamatsummas samazinājums,
 • K Finansēšanas ienākumi (PZA).