This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publikācija:

Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīt uzkrātos ieņēmumus?

14 maijs 2019

Uz gada beigām, veicot noslēgto līgumu izpildes novērtējumu, ir aplēsts, ka līdz 31.decembrim paveikti 20% no līgumā paredzētā darba apjoma 25 000 eiro vērtībā. Līdz ar to uzņēmums gada beigās veido uzkrātos ieņēmumus 5000 eiro apmērā, veicot grāmatojumu:

  • D Uzkrātie ieņēmumi – 5000 eiro,
  • K Ieņēmumi no pakalpojumiem – 5000 eiro.

Kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) postenī jāuzrāda šie uzkrātie ieņēmumi – "Neto apgrozījums" vai "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi"?

Gatavojot gada pārskatu, jāievēro vairāki principi, tostarp tas, ka gada pārskatā jāiekļauj līdz bilances datumam gūtā peļņa un jāsaskaņo ieņēmumi ar izmaksām. Tie ir noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 14.pantā.

Reizēm gadās tā, ka līdz gada pārskata datumam nav pabeigti visi projekti. Tad nepabeigtie projekti ir jānovērtē, izmantojot  darbu izpildes procenta metodi, ja vien sabiedrība bilances datumā var ticami aplēst projekta izpildes finansiālos rezultātus – ne tikai ieņēmumus, bet arī izmaksas. Lai varētu iegrāmatot uzkrātos ieņēmumus, jāievēro sekojoši nosacījumi, kas noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 57.punktā:

  • sabiedrība var ticami novērtēt projekta izpildes pakāpi bilances datumā, kā arī ar šo projektu saistīto ieņēmumu summu;
  • sagaidāms, ka sabiedrība no pasūtītāja saņems samaksu;
  • sabiedrība var ticami novērtēt ar šo līgumu saistītās izmaksas – gan tās, kas jau ir uzkrātas, gan līdz projekta pabeigšanai nepieciešamās izmaksas.

Svarīgi, lai sabiedrība ne tikai atzīst uzkrātos ieņēmumus, bet arī saskaņo tos ar projekta izmaksām, kuras radušās, lai sasniegtu konkrēto projekta izpildes pakāpi.

Lai izlemtu, kurā PZA ieņēmumu postenī iekļaut uzkrātos ieņēmumus, var vēlreiz ieskatīties likuma 41.pantā, kurā definēts, kas attiecas uz neto apgrozījumu un kas iekļaujams postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”. Sabiedrībai pašai jāizvērtē, vai ieņēmumi no projekta ir attiecināmi uz sabiedrības pamatdarbību, tātad – norādāmi neto apgrozījumā, vai nē, jo no konkrētā jautājuma to nevar saprast. Tas, ka uz gada beigām PZA ir iekļauta tikai daļa no kopējiem projekta ieņēmumiem, nenozīmē, ka tie jāatspoguļo citā pozīcijā, nekā tad, ja būtu iekļauti visa projekta ieņēmumi, kā tas ir bilancē, kur aktīvā ir atsevišķs postenis “Uzkrātie ieņēmumi”.

Avots: iFinanses, 13.05.2019