• Neskaidrības par akciju opcijām un nodokļiem
Publikācija:

Neskaidrības par akciju opcijām un nodokļiem

22 decembris 2021

Šā gada 18. oktobrī tika aktualizēts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskais materiāls par ienākumu no akciju pirkuma tiesību īstenošanas. Apskatīsim būtiskāko, kas tajā skaidrots, un izskatīsim arī dažus piemērus, kas nerada viennozīmīgu un skaidru izpratni par nodokļu piemērošanu.

Ar 2021. gada 12. janvāri akciju pirkuma tiesību piešķiršanas nodokļu regulējums attiecas gan uz akciju, gan kapitāldaļu un citu tiesību saņemt dividendes piešķiršanu. Pēc grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) un Komerclikumā (KL) darba devēji akciju pirkuma tiesības var piedāvāt arī sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbiniekiem.

Atbilstoši likuma par IIN 11.11 panta 3. daļai akciju pirkuma tiesību īstenošana ir akciju iegāde par akciju pirkuma tiesību līgumā noteikto cenu vai, ja tā noteikts līgumā, akciju saņemšana bez maksas. Ienākums, kas gūts, īstenojot akciju pirkuma tiesības, var būt gan apliekams ar algas nodokļiem, gan neapliekams.

Apliekams vai neapliekams ienākums?

Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas ir neapliekams ienākums, ja akciju pirkuma tiesības piešķirtas atbilstoši akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānam un īstenojas visi zemāk minētie nosacījumi:

  • akciju pirkuma tiesību minimālais turēšanas periods (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz dienai, kad darbinieks ir tiesīgs uzsākt akciju pirkuma tiesību īstenošanu) ir ne mazāks kā 12 mēneši;

VID metodiskajā materiālā “Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas” skaidro, ka akciju pirkuma tiesību turēšanas periods tiks izpildīts arī gadījumos, ja šajā periodā akciju pirkuma tiesību turētājs pēc darba attiecību izbeigšanas ar uzņēmumu, kurš piešķīris akciju pirkuma tiesības, ir stājies darba attiecībās ar uzņēmumu, kurš ir ar darba devēju saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) izpratnē. Tāpat arī gadījumos, ja akciju pirkuma tiesību turēšanas periodā darbiniekam ir piešķirta valsts vecuma pensija un akciju pirkuma tiesību turētājs un darba devējs ir izbeiguši darba tiesiskās attiecības.

  • akciju pirkuma tiesību minimālajā turēšanas periodā darbinieks ir darba attiecībās ar uzņēmumu (vai ar šī uzņēmuma saistīto personu), kurš darbiniekam ir piešķīris akciju pirkuma tiesības;
  • darba devējs ir iesniedzis VID informāciju par akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānu;
  • akciju pirkuma tiesības tiek īstenotas ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad izbeigtas darba attiecības starp darbinieku un darba devēju;
  • kapitālsabiedrība, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības (vai ar to saistītā persona), nav izsniegusi maksātājam aizdevumu, kas nav atmaksāts līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdim.

VID metodiskajā materiālā tiek skaidrots, ka aizdevumi, kurus izsniedz kapitālsabiedrība ar licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, ja vien tie netiek sniegti paša aizdevēja akciju iegādei, īstenojot akciju pirkuma tiesības, netiks ietverti šajos nosacījumos. Vienlaikus kredītiestāde var būt saistīta persona likuma par NN izpratnē ar kapitālsabiedrību, kura piešķīrusi akciju pirkuma tiesības.

Ja minētie nosacījumi neizpildās, darbiniekam, padomes vai valdes loceklim ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas ir jāietver algota darba ienākumā un par to ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Kā veidojas ienākums?

Akciju pirkuma tiesību īstenošana

Ienākumu no akciju pirkuma tiesību īstenošanas nosaka kā pozitīvu starpību starp akciju tirgus vērtību pirkuma tiesību īstenošanas dienā un iegādes vērtību. Akcijām, kas neatrodas publiskā apgrozībā, tirgus vērtība akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā ir vērtība, kas norādīta neatkarīgā rakstveida atzinumā, kuru sniegusi persona, kas atbilstoši KL iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā vai kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir tiesīga sniegt neatkarīgu atzinumu par akciju tirgus vērtību.

Par akciju pirkuma tiesību īstenošanas – ienākuma gūšanas – dienu uzskatāma diena, kad uz akcijām pāriet īpašuma tiesības.

Akciju pirkuma tiesību atsavināšana

Savukārt, darbinieka, bijušā darbinieka vai citas personas ienākumu, kas gūts, atsavinot akciju pirkuma tiesības vai akciju pirkuma tiesību īstenošanas rezultātā iegūtās akcijas, aprēķina kā kapitāla pieaugumu, un tam piemēro 20% IIN. Kapitāla pieaugumu nosaka kā pozitīvu starpību starp akciju pirkuma tiesību atsavināšanas cenu un to iegādes vērtību. Par akciju iegādes vērtību uzskata to tirgus vērtību akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā, ja šīs akcijas ir iegūtas, īstenojot akciju pirkuma tiesības, un akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā gūtais ienākums ir apliekams ar algas nodokli.

Ja ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas bija atzīts par neapliekamu ienākumu, tad iegādes vērtība ir nulle. Līdz ar to kapitāla pieaugums būs vienāds ar akciju pirkuma tiesību atsavināšanas cenu.

Par akciju pirkuma tiesību vai akciju atsavināšanas (ienākuma gūšanas) dienu uzskata dienu, kad minētais kapitāla aktīvs ir atsavināts vai saņemta nauda vai citas lietas.

Nodokļu piemērošana

Ja atbilstoši akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāna nosacījumiem darbinieks atsavina akciju pirkuma tiesības, darba devējs akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā neatkarīgi no tā, kura persona šīs tiesības īstenos, aprēķina darbinieka, kam sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības, ar algas nodokli apliekamo ienākumu un piemēro IIN un VSAOI.

Šāds regulējums attiecas arī uz akciju pirkuma tiesību īstenošanu vai akciju pirkuma tiesību atsavināšanu pēc darba attiecību izbeigšanas ar attiecīgo darba devēju, ja tas ir noteikts akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānā. Minētais ar algas nodokli apliekamais ienākums attiecināms uz taksācijas periodu, kurā tika izbeigtas darba attiecības, un to norāda VID iesniedzamajās atskaitēs – darba devēja ziņojumā un paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātām summām.

VID metodiskajā materiālā ir minēti vairāki piemēri ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas un akciju pirkuma tiesību atsavināšanas. Izskatīšu dažus piemērus – 8., 12., un 14. –, kas nerada viennozīmīgu un skaidru izpratni par nodokļu piemērošanu.

Piemērs

VID metodiskā materiāla 8. piemērs. Jānim un Kristapam piešķirtas AS “COOPER” akciju pirkuma tiesības ar tiesībām iegūt darba devēja akcijas bez maksas. Viņu akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānā noteikts, ka, aizejot no darba pirms akciju pirkuma tiesību turēšanas termiņa beigām (2021. gada 12. oktobra), akcijas netiek iegūtas. Savukārt akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānā akciju pirkuma tiesību pārdošana kolēģim netiek aizliegta. Jānis 2021. gada 14. martā pārdod savas akciju pirkuma tiesības Kristapam un 2021. gada 31. martā aiziet no darba. Jāņa darba devējs AS “COOPER” 2021. gada 12. oktobrī (ienākuma gūšanas diena no akciju pirkuma tiesību īstenošanas) aprēķina Jāņa ienākumu un piemēro IIN un VASOI.

Piemērs

VID metodiskā materiāla 12. piemērs (turpinājums). Jānis 2021. gada 14. martā pārdod savas akciju pirkuma tiesības Kristapam un 2021. gada 31. martā aiziet no darba AS “COOPER”, lai gan AS “COOPER” piešķirto akciju pirkuma tiesību īstenošanas termiņš ir 2021. gada 15. oktobris.

Jāņa bijušais darba devējs AS “COOPER” pēc akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienas (pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 gadu laikā, jo precizējums netiek veikts par iepriekšējo mēnesi) precizē darba devēja ziņojumu par 2021. gada martu, norādot Jāni personu sarakstā, kuri apdrošināmi visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ar statusu “darba ņēmēji, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības” un samaksā aprēķināto IIN un VSAOI vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. oktobrim.

Piemērs

VID metodiskā materiāla 14. piemērs (turpinājums). Jānis 2021. gada 14. martā pārdod savas akciju pirkuma tiesības kolēģim Kristapam par 1000 EUR un 2021. gada 31. martā aiziet no darba. Tādējādi Jānis gūst ienākumu gan no akciju pirkuma tiesību īstenošanas, gan no kapitāla aktīva (akciju pirkuma tiesību) atsavināšanas. Jāņa darba devējs plānotajā akciju pirkuma īstenošanas dienā (2021. gada 15. oktobrī) piemēro darbaspēka nodokļus, bet Jānis akciju pirkuma tiesību pārdošanas dienā (2021. gada 14. martā) pats aprēķina ienākumu no kapitāla pieauguma.

Jāņa ienākums (kapitāla pieaugums) no akciju pirkuma tiesību pārdošanas ir 1000 EUR (1000 - 0), jo Jānis akciju pirkuma tiesības ir ieguvis bez maksas. Ņemot vēra minēto, Jānis līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz kapitāla pieauguma deklarāciju, jo ienākums nav lielāks par 1000 EUR, un samaksā 200 EUR (20% no 1000) vienotajā nodokļu kontā līdz 2022. gada 23. janvārim.

No piemēra izriet, ka Jāņa ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas bija apliekams ar algas nodokļiem akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā (2021. gada 15. oktobrī) pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas 2021. gada 31. martā. Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas bija 1500 eiro jeb akciju tirgus vērtība akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā.

2021. gada 14. martā Jānis guva ienākumu no akciju pirkuma tiesību atsavināšanas/pārdošanas 1000 eiro apmērā.

Kā jau iepriekš minēts, kapitāla pieaugumu nosaka kā pozitīvu starpību starp kapitāla aktīva (akciju pirkuma tiesību) atsavināšanas cenu un to iegādes vērtību. Par akciju iegādes vērtību uzskata to tirgus vērtību akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā, ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā gūtais ienākums bija apliekams ar algas nodokļiem. Jāņa gadījumā 1500 eiro bija akciju iegādes jeb to tirgus vērtība, kurai piemēroja algas nodokļus kā ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas. Līdz ar to, nosakot Jāņa kapitāla pieaugumu, rodas zaudējumi 500 eiro apmērā (1000 - 1500).

Darba devējs iesniedz precizētu darba devēja ziņojumu par martu (mēnesi, kurā Jānis aizgāja no darba) ar statusu “darba ņēmēji, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības” pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā.

Kristaps, atsavinot iegūtās akcijas, kapitāla pieaugumu noteiks, ņemot vērā tikai akciju pirkuma tiesību iegādes vērtību 1000 eiro apmērā (iegāde no Jāņa), jo, īstenojot akciju pirkuma tiesības, gūtais ienākums bija neapliekams.

Ņemot vērā ienākumu gūšanas un deklarēšanas periodizāciju, rodas vairāki sarežģījumi attiecībā uz bijušajiem darbiniekiem. Tā, piemēram, ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas datums ir vienā taksācijas gadā, bet tiek veikti precizējumi darba devēja ziņojumā par iepriekšējo taksācijas gadu pēc darba attiecību beigšanas, darbiniekam varētu mainīties IIN aprēķins gada griezumā, piemērojot progresīvās IIN likmes un solidaritātes nodokli.

Avots: "iFinanses"