ASV ienākumu nodokļa sistēma

Amerikas Savienotajās valstīs nav federālā līmeņa PVN, tomēr daudzas ASV valstis papildus ienākuma un citiem nodokļiem uzliek pārdošanas vai izmantošanas nodokļus. Nodokļu likumus pieņem štatu valdības, un tos izpilda Valsts nodokļu aģentūra. Valsts uzņēmumu ienākuma nodoklis svārstās no 0 līdz 12% un tiek noteikts neatkarīgi no federālās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kas pašlaik ir noteikta 21%.

Kad runa ir par paplašināšanos ASV, organizācijām ir jāapsver: 

 • Ienākumu, franšīzes un bruto ieņēmumu ievērošana
 • Īpašuma nodokļa slogs gan nekustamajam, gan personīgajam īpašumam 
 • Pārdošanas un izmantošanas nodokļu ievērošana
 • Telekomunikāciju nodokļi un nodevas 

Saskaņā ar ASV nodokļu likumiem ienākumu posteņi tiek iegūti šādi: 

 • Procenti

ASV korporācijas procentu maksājumi ir ienākumi no ASV avotiem 

 • Dividendes

Parasti tiek iegūtas dividenžu izplatīšanas uzņēmuma atrašanās vietā.  ASV organizēto korporāciju izmaksātās dividendes ir ienākumi no ASV avotiem. 

 • Īre 
 • Autoratlīdzība 

Tiek iegūta tur, kur tiek izmantoti nemateriālie aktīvi vai īstenotas īpašas tiesības 

 • Pakalpojumi 

Tiek veikti vietējie pakalpojumi. Pakalpojumi, ko ASV gūst ārvalstu korporācijas darbinieki, ir ienākumi no ASV.

 • Inventāra pārdošana 

Iegādātais inventārs parasti tiek iegūts no vietas, kur tiek pārdots īpašums.

 • Uzkrājumi
 • Personīgā īpašuma pārdošana (izņemot krājumus).

Nodokļu stimuli

Nodokļu izņēmums: stimuls, kas atceļ pienākumu maksāt nodokli par noteiktiem darījumiem vai ieguldījumu veidiem. Piemērs: ražošanas procesā izmantotajai elektroenerģijai netiek piemērots tirdzniecības nodoklis.

Nodokļu kredīts: stimuls, kas ļauj nodokļu maksātājam saņemt noteiktu summu no vietējā, štata vai federālā nodokļa saistībām. Piemērs: Uzņēmums saņem nodokļu kredītu 3% apmērā no ieguldījumiem ražošanas iekārtās. Atmaksājamā nodokļu atlaide - stimuls, kas ļauj uzņēmumam piemērot noteiktu summu pret esošajām nodokļu saistībām un saņemt pārsniegumu kā atmaksu. 

Piemērs: Jaundibinātam uzņēmumam nav nodokļu saistību, un tas nevar izmantot ieguldījumu nodokļa kredītu. Valsts atmaksā vērtību naudā. Nododamais nodokļu kredīts - nodokļu kredīts, kuru var pārdot, piešķirt vai nodot. Uzņēmums bez nodokļu saistībām pārskaita kredītu uzņēmumam ar nodokļu saistībām apmaiņā pret samaksu.

Banku un nekustamā īpašuma darījumu nodoklis

Amerikas Savienotajās valstīs personas, kurām ir finansiālas intereses vai kuras paraksta pilnvaras attiecībā uz ārvalstu finanšu kontiem, ieskaitot bankas kontu, starpniecības kontu, savstarpējo fondu, trastu vai cita veida ārvalstu finanšu kontu, jāiesniedz īpaša veidlapa, pretējā gadījumā tiek piemērots sods līdz 10 000 USD.

Personai, kas apzināti nepaziņo par kontu vai konta identifikācijas informāciju, var piemērot civiltiesisku naudas sodu, kas vienāds ar summu 100 000 USD vai 50% no konta atlikuma pārkāpuma izdarīšanas brīdī. 10% ir ieturējuma nodoklis par darījumiem ar nekustamo īpašumu bankā.

ASV nodokļu ieturēšana

Lielākajai daļai ASV veikto maksājumu ārvalstu personām vai organizācijām piemēro nodokļa ieturēšanu un pārskatu iesniegšanas pienākumu. Nodokli par ienākumiem aģents parasti iekasē, izmantojot ieturējuma nodokli. 

Ieturētājs ir jebkura Amerikas Savienoto valstu vai ārvalstu persona, kurai ir maksājumu kontrole, tā saņem, rīkojas ar vai veic maksājumus par jebkuru ārvalstu personas ienākuma priekšmetu, uz kuru attiecas ieturēšana. Ieturētājs var būt fiziska vai juridiska persona, un viņš ir personīgi atbildīgs par visiem nodokļiem, kas jāietur. Ieturējuma nodoklis no uzņēmuma bruto ienākumiem ir 30%. 37% vai 21% ieturējuma nodoklis piemērojams ārvalstu partneriem partnerībā, kurai ir efektīvi saistītie ienākumi.

Saistīto pušu darījumu ziņošanas pienākums

Ziņošana par darījumiem ir nepieciešama, ja ziņojamie darījumi notiek starp ziņojošo sabiedrību un ārvalstu vai vietējo saistīto pusi. Pārskatu sniedzošā korporācija ir vai nu 25% ārzemju īpašumā esoša ASV korporācija, vai arī ārvalstu korporācija, kas nodarbojas ar tirdzniecību vai uzņēmējdarbību ASV. Katrai ziņojošajai korporācijai, kas neiesniedz ziņojumu, tiks piemērots sods 25 000 ASV dolāru apmērā.

Grāmatvedības prasības

Nodibinājumiem ir: 

 • Jāpārliecinās, ka viņi pilnībā izprot mainīgās grāmatvedības prasības, tostarp, finanšu pārskatu sagatavošanu, nodokļu plānošanas un ziņošanas ietekmi, informācijas sistēmas, tehnoloģijas un biznesa procesus.
 • Jāveic trūkumu novērtējumu, lai noteiktu un piešķirtu prioritātes resursu piešķiršanas un tālākizglītības jomām.
 • Jāapsver pareizās grāmatvedības metodikas un programmatūras rīkus, finanšu modelēšanu un testēšanu. 
 • Jāpārvērtē finanšu pārskatu un informācijas atklāšanas riskus un iespējas un atjaunina iekšējo kontroli.
 • Jānovērtē jauno standartu ietekmi uz citiem uzņēmējdarbības darījumiem, kurus tie plāno.