Risinājumi

Kopā uz drošāku kibervidi

Mūsdienu pasaulē lietas virzās milzīgā ātrumā. Tomēr pamatprincips paliek nemainīgs: izdzīvos tikai tie, kas spēj pielāgoties. Mēs sniedzam jums pragmatiskus ieteikumus drošākai kibervidei un kiberdrošības stiprināšanai.

 

Mūsu pakalpojumus sniedz sertificēti un pieredzējuši profesionāļi ar rīkiem, kas ir piemēroti, pārbaudīti un efektīvi, ņemot vērā Jūsu organizācijas specifiku. BDO darbojas vairāk nekā 160 valstīs visā pasaulē un piedāvā kiberdrošības pakalpojumus visā pasaulē. BDO kolēģi un biroji kiberdrošības jomā strādā ar vienotu pieeju visā pasaulē.

Mēs saprotam kiberdrošības riskus un problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu uzņēmumi, īpaši šajā laikā, ko raksturo liela nenoteiktība un straujas pārmaiņas tirgū un atsevišķās nozarēs. Mēs strādājam tā, lai katram klientam sniegtu visaptverošus, individuāli pielāgotus pakalpojumus, koncentrējoties uz organizācijas specifisko darbības modeli, tehniskajām prasībām, normatīvo vidi un nozares dinamiku. Vai tie būtu finanšu pakalpojumi, veselības aprūpe, mazumtirdzniecība, dabas resursi vai kāda cita nozare - mēs saprotam Jūsu vajadzības.

BDO piedāvā virkni kiberdrošības pakalpojumu un risinājumu:

Ielaušanās testi (penetration tests) - Drošības testēšanas process, kurā tiek simulēts ielaušanās mēģinājums uzņēmuma informācijas sistēmā vai konkrētā resursā ar mērķi identificēt programmatūras kļūdas. Šāds tests var palīdzēt savlaicīgi atklāt un novērst drošības ievainojamības.

Kiberriska novērtēšana un drošības pārbaudes – Ar digitālo vidi saistīto risku un vājo vietu identifikācija; risku novērtējums, piešķirot riskiem prioritātes, samērojot tos ar aizsardzības izmaksām. Pakalpojums ietver novērtējumus, drošības testēšanu, trūkumu identificēšanu un ziņojumus uzņēmuma vadības komandai, lai virzītu efektīvus ieguldījumus drošības jomā.

Kiberdrošības stratēģijas, politiku un programmu izstrāde – Visaptverošas drošības programmas izstrāde, kas samērota ar uzņēmuma esošo riska pārvaldības sistēmu, un palīdzība tās ieviešanā. Tipiska drošības programma ietver stratēģiju, atbildīgās personas un to pienākumus, pārvaldības principus, politikas un procedūras, darbinieku apmācību, kā arī iekšējo, gan ārējo komunikāciju.

Informācijas pārvaldība un datu konfidencialitāte – Palīdzība atbilstības nodrošināšanā mainīgajiem datu aizsardzības noteikumiem atbilstoši uzņēmuma esošajai praksei. Tehnoloģiju un procedūru ieviešana atbilstoši uzņēmumam piemērojamajām datu aizsardzības prasībām, piesaistot BDO resursus un pieredzi no vairāk nekā 160 valstīm.

Reaģēšana uz incidentiem – Visaptverošu incidentu reaģēšanas plānu izstrāde un testēšana, lai samazinātu incidentu ietekmi, kā arī incidentu cēloņu identificēšana un palīdzība trūkumu novēršanā. Plānu izstrādē tiek apsvērti saistītie uzņēmuma procesi, darbinieku lomas un atbildība.

Sociālās inženierijas uzbrukumi – Drošības kontroļu brieduma līmeņa un darbinieku informētības novērtēšana, veicot sociālās inženierijas uzbrukumus (piemēram, pikšķerēšana, mērķētā pikšķerēšana, ļaunatūra).

Draudu izlūkošana – uzņēmuma vadības komandas informēšana un apmācība par uzņēmumam raksturīgajiem kiberdrošības draudiem un tendencēm, kiberdrošības draudu identificēšana.

IT drošība – Praktisku vadlīniju, politiku, metodiku izstrāde. Darbinieku apmācība un sistēmu ievainojamību testēšana.