• Vai pašnodarbinātais drīkst neizsniegt rēķinu?
Publikācija:

Vai pašnodarbinātais drīkst neizsniegt rēķinu?

14 augusts 2023

Vai pašnodarbināta persona, kas ir arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, drīkst neizrakstīt rēķinu fiziskai personai par saņemto pakalpojumu (izņemot, ja personai ir nepieciešams), ja apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek veikta ar pārskaitījumu bankas kontā?

Tādu uzņēmējdarbību, ko veic fiziska persona, nedibinot uzņēmumu, sauc par saimniecisko darbību, un fiziskā persona ir tiesīga veikt saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā atbilstoši likumdošanas prasībām.

Ieņēmumu uz izdevumu uzskaite

Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" noteiktas prasības, saskaņā ar kurām kārto žurnālu. Piemēram, MK noteikumu Nr.322 10.6.1.punktā noteikts, ka ierakstus žurnālā var izdarīt, pamatojoties uz ārējiem attaisnojuma dokumentiem (piemēram, maksājumu konta izrakstu par personas veiktajiem naudas darījumiem konkrētā datumā vai konkrētā laikposmā).

Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumus uzskaita pēc kases principa. Tas nozīmē, ka žurnālā ieņēmumus un izdevumus reģistrē (ieraksta) hronoloģiskā secībā pēc naudas plūsmas, tas ir, ieņēmumus norāda to saņemšanas brīdī un izdevumus to samaksāšanas brīdī. Bezskaidrā naudā saņemtos ieņēmumus un izdevumus žurnālā ieraksta pēc maksājumu konta izraksta saņemšanas, ievērojot prasības par darījumu reģistrēšanu grāmatvedības reģistros, ja šie ieņēmumi un izdevumi nav reģistrēti žurnālā pirms minētā izraksta saņemšanas.

Pašnodarbinātai personai – PVN maksātajai, ir jāņem vērā, ka PVN netiek skaitīts ne pie ieņēmumiem, ne izdevumiem. Tāpat arī gada ienākumu deklarācijā summas jānorāda bez PVN.
Saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus var nereģistrēt žurnālā, ja saimniecisko darījumu nodrošināšanai veic tikai bezskaidras naudas norēķinus. Nodokļu aprēķinus veic, pamatojoties uz konta izrakstiem. Atbrīvojuma no attaisnojuma dokumentu noformēšanas, izsniegšanas, glabāšanas, kā to paredz Grāmatvedības likums (GL), šajā gadījumā nav.

Attaisnojuma dokumenti un to rekvizīti

Lai darījumu dokumenti būtu derīgi un attiecināmi uz saimniecisko darbību, tiem jābūt noformētiem atbilstoši GL 11.panta prasībām., Ja darījuma summa pārsniedz 30 eiro (bez PVN), obligāti jāpievieno rekvizīti. Savukārt, ja kases čekā vai cita dokumentā nav norādīta pilnīga informācija, attaisnojuma dokumentā ir jāpievieno "*", kurā norādīts kases čeka vai cita dokumenta datums, numurs un trūkstošie rekvizīti. Ja trūkstošā informācija nav pievienota, dokumenti nav derīgi un tos nevar attiecināt uz saimniecisko darbību.

Ja pašnodarbinātais ir arī PVN maksātājs, tad jāņem vērā arī Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) atrunātās prasības par nodokļa rēķinu noformēšanu un lietošanu darījumiem ar PVN reģistrētu personu.
PVN likuma 125.pantā noteikti rekvizīti, kas jānorāda rēķinā. Savukārt PVN likumā 126.pantā, minēts, ka par darījumiem iekšzemē, kuru vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 eiro, reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības izrakstīt vienkāršoto nodokļa rēķinu.

Pašnodarbinātai personai ir jāņem vērā arī PVN likuma 127.pants, kurā noteikts, kādās situācijās ir pienākums izsniegt nodokļa rēķinu. PVN likumā 127.panta 3.punktā skaidrots, ka reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļa maksātāji, vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem atbilstoši likuma 125.panta 1.daļai vai 126.panta 1.daļai izraksta rēķinu pēc šo personu pieprasījuma.

Jāatceras, ka pašnodarbinātai personai – PVN maksātajam – ir pienākums sastādīt PVN deklarāciju par katra mēneša vai ceturkšņa darījumiem līdz nākamā mēneša 20.datumam un samaksāt nodokli līdz 23.datumam. Nodokļu taksācijas periodu nosaka PVN likuma 115.pants.

Vai jāizsniedz rēķins?

Izvērtējot likumdošanas prasības un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.322 un PVN likuma 127.pantu, var secināt, ka, ja pircējs nav reģistrēts nodokļu maksātājs un abas darījuma puses vienojas par apmaksu bez rēķina, var neizrakstīt rēķinu un veiktais maksājums apliecinās, ka darījums ir noticis. Ja pircējs ir reģistrēts PVN maksātājs, tad nodokļa rēķins ir jāizraksta obligāti.

Avots: iFinanses