Vai debitora parādi jāiekļauj UIN apliekamajā bāzē?

Uzņēmumam 2020.gadā ir izveidojies debitora parāds. Debitors 2022.gadā ir likvidēts. Vai drīkst debitora parādu norakstīt izdevumos un tos neiekļaut ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 9.panta 3.daļas 10.punktu?
Saskaņā ar UIN likuma 9.panta 1.daļu nedroša debitora parāda summu iekļauj ar UIN apliekamajā bāzē, ja tā atbilst vismaz vienam no kritērijiem:

  • tika izveidots uzkrājums nedrošajam debitora parādam, tas ir iekļauts izmaksu pozīcijā – peļņas un zaudējumu aprēķinā – un parāds nav atgūts 36 mēnešu laikā (60 mēnešu laikā, ja debitoram uzsākta maksātnespējas procedūra) no uzkrājuma izveidošanas dienas; debitora parāda summa tika atzīta kā zaudējums, ja pirms tam netika izveidots uzkrājums šim parādam; debitora parādam ir izveidots uzkrājums, tika iekļauts kā izdevums peļņas zaudējuma aprēķinā, t.i., tika izveidota debitora parāda atzīšana un norakstīšana atbilstoši grāmatvedības uzskaites kārtībai un parāds nav atgūts 60 mēnešu laikā, skaitot no parāda rašanās brīža – kad debitoram (preču vai pakalpojumu saņēmējam) bija jānorēķinās, bet samaksa netika veikta.UIN likuma 9.panta 1.daļā minētie kritēriji neattiecas uz nedrošu debitoru parādu summām, ja nodokļu maksātājs ir veicis atbilstošas parādu piedziņas un atgūšanas darbības un ja debitors ir Latvijas, citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts rezidents vai tās valsts rezidents, ar kuru Latvija noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā.

Papildus UIN likumā noteikts, ka attiecībā uz atbrīvojumu no nodokļa aplikšanas ir jāizpildās vismaz vēl vienam no UIN likuma 9.panta 3.daļā minētajiem nosacījumiem.
Attiecībā uz likvidētiem nedrošiem debitoriem (izslēgti no komercreģistra), UIN likuma 9.panta 3.daļas 3. un 10.punktā paredzēts, ka nodokļu atbrīvojumam būtu papildus jāizpildās vismaz vēl vienam no šādiem nosacījumiem:

  • ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību, un komercsabiedrība – debitore – ir izslēgta no uzņēmumu reģistra vai atbilstoša reģistra citā ES dalībvalstī vai EEZ valstī, vai valstī, ar kuru Latvija noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā;parāda summa nav atgūta no debitora, kura darbība ir apturēta, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, un tas ir izslēgts no komercreģistra.

Attiecīgi šajā situācijā nodokļa maksātājam, atzīstot šo debitora parāda summu zaudējumos, veidotos UIN objekts.

Avots: iFinanses