• Komercķīlas regulējums un pielietojums praksē
Publikācija:

Komercķīlas regulējums un pielietojums praksē

03 janvāris 2023

Ķīlas tiesība ir tiesība uz svešu lietu, uz kā pamata ieķīlātā lieta nodrošina kreditora prasījumu gadījumā, ja parādnieks nepilda savas saistības. Civillikumā (CL) norādīti vairāki ķīlas veidi: rokas ķīla, hipotēka, lietošanas ķīla. Vienlaikus ir arī citi ķīlas veidi, kuri regulēti speciālos likumos, piemēram, finanšu ķīla un komercķīla, par kuru sīkāk skaidrots šajā publikācijā.
Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas no citiem ķīlas veidiem atšķiras ar tās priekšmetu, kā arī reģistrācijas kārtību – komercķīlu nepieciešams reģistrēt komercķīlu reģistrā, ko uzrauga Uzņēmumu reģistrs (UR). Tāpat kā citi ķīlas veidi, arī komercķīla tiek izmantota kā viens no saistību pastiprināšanas līdzekļiem. Attiecīgi komercķīla nevar pastāvēt atsevišķi no t.s. galvenā prasījuma, kura nodrošināšanai komercķīla noslēgta.
Lai gan noteikumi, kas attiecināmi uz komercķīlu, primāri tiek regulēti Komercķīlu likumā, uz komercķīlu attiecināmi arī CL ietvertie noteikumi par ķīlas tiesībām, ciktāl tie nav pretrunā Komercķīlas likumā noteiktajam
Komercķīlas likumā detalizēti apraksta priekšmetus, kas drīkst vai kas nedrīkst būt par komercķīlas priekšmetu, tāpat tas regulē arī komercķīlas nodibināšanas un reģistrācijas kārtību, komercķīlas sekas u.c. aspektus, kas attiecināmi uz komercķīlu. To ievērojot un gatavojot komercķīlas līgumu vai plānojot komercķīlas reģistrēšanu komercķīlu reģistrā, Komercķīlas likums kalpo kā viens no galvenajiem avotiem, kurā meklēt vajadzīgo informāciju.
Kā reģistrē komercķīlu
Kā jau norādīts, viena no komercķīlas atšķirības iezīmēm ir nepieciešamība to reģistrēt Komercķīlu reģistrā. Svarīgi atzīmēt, ka komercķīlas reģistrāciju var veikt tikai elektroniski, t.i., izmantojot e-pakalpojumu, kas pieejams vietnē Komerckila.ur.gov.lv. Šis ir būtisks apstāklis, ko paturēt prātā, jo dokumentu iesniegšanas kārtība atšķiras no UR (kas pārvalda komercķīlu reģistru) ierastās prakses. Lai gan UR ierasti pieļauj dokumentu sniegšanu ne tikai elektroniskā, bet arī papīra formātā (ierasti, ļaujot sniegt dokumentus arī jauktā veidā – gan papīra, gan elektroniskā formā), uz komercķīlas reģistrāciju šāda kārtība nav attiecināma.
To ievērojot, ir svarīgi, lai komercķīlas devējam ir drošs elektronisks paraksts, ar kura palīdzību var parakstīt gan pieteikuma formu, gan nepieciešamības gadījumā apliecināt papīra formā parakstītu dokumentu elektroniskās kopijas. Gadījumā, ja komercķīlas devējam nav droša elektroniskā paraksta vai ja komercķīlas devējam ir citi apsvērumi, kuru dēļ nevar vai nevēlas pats elektroniski parakstīt dokumentus, komercķīlas devējs var pilnvarot to darīt citu personu. T.i., gan pieteikumu komercķīlas reģistrācijai, gan, piemēram, papīra dokumentu elektronisko kopiju apliecinājumus var parakstīt komercķīlas devēja pilnvarotā persona, ja to ļauj pilnvarojums.
Jāņem vērā, ka pilnvarai jābūt parakstītai ar ķīlas devēja drošu elektronisko parakstu vai jābūt noformētai pie notāra elektroniska izraksta formā. Pilnvarojumu var ietvert arī komercķīlas līgumā. Tādā gadījumā komercķīlas līgumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, vai, ja komercķīlas līgums noformēts papīra formātā, jāsagatavo elektroniski apliecināta līguma kopija pie zvērināta notāra. Protams, visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt valsts valodā.
Ja komercķīlas devējs pilnvaru paraksta elektroniski, tad komercķīlu reģistrs var pieņemt ne tikai "edoc" formātā parakstītus dokumentus, bet citos formātos, piemēram, "pdf", "asice", "adoc", "bdoc", parakstītus dokumentus. Ja komercķīlas devējam pieejams cits e-paraksta formāts, tam jāsazinās ar UR, lai atrastu individuālu risinājumu.
Tāpat, reģistrējot komercķīlu, jāiesniedz komercķīlas līgums, kā arī dokuments, no kura izriet nodrošināmais prasījums, piemēram, aizdevuma līgums vai tiesas nolēmuma noraksts, ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata.
Visi iepriekšminētie dokumenti jāiesniedz elektroniskā formā. To ievērojot, ja iesniedzamie dokumenti ir papīra formātā, tad tie jāieskenē un ieskenētās kopijas ķīlas devējam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Tāpat, veicot komercķīlas reģistrāciju, nedrīkst aizmirst arī par valsts nodevas apmaksu. Gadījumā, ja tiek ieķīlāts priekšmets, kas pakļauts reģistrācijai, piemēram, preču zīme vai transportlīdzeklis, papildus jāveic maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā.
Ķīlas devējs un ņēmējs
Reģistrējot komercķīlu, pieteikumā ir jānorāda arī komercķīlas puses. Kā jau katrai ķīlai, arī komercķīlai ir ķīlas devējs, tāpat arī ķīlas ņēmējs. Ja ķīlas devējs atšķiras no parādnieka, tad atsevišķi jānorāda arī parādnieks, kā arī komercķīlas pārvaldnieks, ja tāds noteikts.
Ķīlas devējs var atšķirties no parādnieka, piemēram, situācijās, kad tiek ieķīlātas akciju sabiedrības (AS) akcijas, pamatojoties uz aizdevuma līgumu, ar kuru AS aizņemas finanšu līdzekļus no citas personas. Tādās situācijās kā ķīlas devējs norādāms AS īpašnieks (kurš arī paraksta komercķīlas līgumu), savukārt kā parādnieks ir norādāma pati AS.
Komercķīlas pārvaldnieku ieceļ komercķīlas ņēmējs. Tā galvenā funkcija ir rīkoties kā komercķīlas ņēmēja pilnvarniekam, un ziņas par to komercķīlu reģistrā var reģistrēt gan vienlaikus ar komercķīlas nodibināšanu, gan vēlāk, pamatojoties uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikumu.
Komercķīlas priekšmets
Komercķīlas pieteikumā jānorāda arī komercķīlas priekšmets. Pieteikumā norādītais komercķīlas priekšmets nedrīkst būt pretrunā ar komercķīlas līgumā norādīto. Izvēloties priekšmetu, jāizvēlas, vai tiek ieķīlāta visa vai atsevišķa komercķīlas devēja manta.
Izvēloties ieķīlāt visu komercķīlas devēja mantu, puses var vienoties, ka:

  • tā tiek ieķīlāta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi vai
  • tā tiek ieķīlāta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas.

Ja komercķīlas devējs nevēlas ieķīlāt visu mantu, iespējams ieķīlāt arī atsevišķu. Kā atsevišķa manta var tikt ieķīlāta:

  • nemateriālais ieguldījums;
  • ķermeniskais pamatlīdzeklis;
  • prasījuma tiesības;
  • pajas, akcijas un obligācijas, uzņēmums kā lietu kopība;
  • krājumi.

Gadījumā, ja tiek ieķīlātas reģistrācijai pakļautās lietas (precīzs reģistrācijai pakļauto lietu uzskaitījums ir ietverts Komercķīlas likuma 1.panta 3.punktā) vai cita manta, komercķīlas pieteikumā tas arī ir jānorāda.
Tāpat komercķīlas pieteikumā jānorāda arī summa, līdz kurai sniedzas komercķīlas atbildība.
Gadījumā, ja komercķīlas līgumā norādīts, ka komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles vai, ja norādīts, ka komercķīlas priekšmetu ir aizliegts ieķīlāt atkārtoti, tas ir jāatzīmē arī komercķīlas pieteikumā, sadaļā "Nobeiguma noteikumi".
Komercķīlas reģistrācijai iesniegtos dokumentus komercķīlu reģistrs izskata piecu darba dienu laikā, neskaitot iesniegšanas dienu. Ja nepieciešams labot tajā iesniegto informāciju par pieteikuma izskatīšanu, atbildīgais notārs sazinās ar ķīlas devēju vai tā pilnvaroto personu, izmantojot komercķīlas pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

Avots: iBizness