• Kādi nodokļi jāpiemēro, izmaksājot atlīdzību programmētājiem?
Publikācija:

Kādi nodokļi jāpiemēro, izmaksājot atlīdzību programmētājiem?

07 februāris 2023

Uzņēmums (reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā) vēlas nolīgt programmētājus no trešās valsts savu pakalpojumu nodrošināšanai, bet daļa pakalpojumu sniedzēju ir PVN maksātāji, daļa – nē. Vai PVN par saņemtajiem pakalpojumiem no trešās valsts pilsoņiem jānorāda PVN deklarācijā neatkarīgi no tā, vai tie ir PVN maksātāji? Vai no darījumiem jāietur vēl citi nodokļi?
Saņemtos pakalpojumus no trešajām valstīm PVN deklarācijā norāda šādi: par pakalpojuma saņemšanu aprēķināto PVN uzrāda PVN deklarācijas 54.ailē "Aprēķinātais PVN Par saņemtajiem pakalpojumiem", atskaitāmo priekšnodokli – 63.ailē "PVN summa par saņemtajām precēm un pakalpojumiem". Darījums jāatšifrē PVN deklarācijas pielikuma PVN1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu" 1.daļā "Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" ar darījuma veidu – N "Darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura".
Ja pakalpojumiem ir piemērota trešās valsts PVN likme, šādi rēķini PVN deklarācijā nav jāuzrāda.
Bet jāatceras, ka var rasties arī pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) darījumos ar trešo valstu personām. Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 3.panta 3.daļas 2.punktu datorprogrammēšanas pakalpojums tiek uzskatīts par ienākumu, kas tiek aplikts ar nodokli, jo tas ir ienākums no profesionālās darbības. Atbilstoši likuma par IIN 11.panta 1.2 daļai profesionālā darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām.
Ieturētais IIN no grūtajiem ienākumiem ir jāiemaksā Latvijas valsts budžetā ne vēlāk kā izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumā.
Latvijas uzņēmumam, kas veic ar nodokli apliekama ienākuma izmaksu fiziskai personai, ir jāiesniedz IIN pārskats par izmaksām nerezidentiem. Šis pārskats jāiesniedz ne vēlāk kā izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumā.
Gadījumā, ja fiziskai personai nav nodokļu maksātāja rezidenta apliecības, kas norāda, ka trešās valsts persona maksā nodokļus valstī, kurā reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, tad Latvijas uzņēmumam ir pienākums ieturēt IIN ar 23% likmi, ja gūtie ienākumi ir līdz 6508,33 eiro mēnesī vai 31% likmi, ja ienākumi ir virs iepriekš norādītās summas. Rezidenta apliecība nepieciešama, lai nodokļu maksātājs – fiziska vai juridiska persona – varētu piemērot nodokļu atvieglojumus un pakalpojuma saņēmējs varētu neveikt IIN ieturējumu.
Lai piemērotu nodokļu atvieglojumu, sākumā nepieciešams saņemt no ienākuma saņēmēja aizpildītu, parakstītu rezidenta apliecību – iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai (Ministru kabineta noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 3.pielikums "Citas dalībvalsts nodokļa maksātāja un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā").
Citi gadījumi, kad vēl var rasties pienākums ieturēt IIN darījumos ar trešās valsts personām, minēti likuma par IIN 3.panta 3.daļā. Par ienākumiem, kas nav minēti likuma 3.panta 3.daļā, IIN neietur.

Avots: iFinanses