This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Publication:

iFinanses | What to do if the receipt is lost?

20 November 2019

Modrite Johansone , Sworn Auditor |

BDO Latvia Certified auditor Modrite Johansone explains how to act in situations if the receipt or invoice is lost. Article available in Latvian.

2019. gada oktobrī konstatējam, ka mūsu partneris nav saņēmis vienu rēķinu no 2019. gada jūlija par transporta pakalpojumu. Partneris pieprasa iepriekšējam rēķinam izrakstīt kredītrēķinu un izrakstīt jaunu rēķinu ar oktobra datumu, pamatojoties uz to, ka likumā “Par grāmatvedību” paredzēts visus grāmatojumus veikt ne vēlāk kā nākamajā mēnesī pēc taksācijas perioda. Vai tiešām noklīdušu rēķinu var šādi pārrakstīt?

Patiešām – saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 7. panta 4. daļu grāmatvedības reģistros ieraksti izdarāmi savlaicīgi, tiem jābūt pilnīgiem, precīziem un sistemātiski sakārtotiem, kā arī nav pieļaujami ieraksti, kuru saturs vai mērītāji atšķiras no attaisnojuma dokumenta. Turklāt 8. panta 3. daļā noteikts, ka saņemtie rēķini jāiegrāmato pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā attaisnojuma dokuments ir saņemts. Taču vēl likumā noteikts, ka visi saimnieciskie darījumi obligāti jāiegrāmato ne vēlāk kā līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu. Tātad likums nebūs pārkāpts, ja šo noklīdušo rēķinu ar jūlija datumu iegrāmatos oktobrī, jo rēķins tiks iegrāmatots tajā pašā pārskata gadā, uz kuru tas attiecas.

Kredītrēķinus parasti izraksta, ja sniegtā pakalpojuma kvalitāte vai apjoms neapmierina klientu vai arī pakalpojums nav sniegts vispār. Tātad kredītrēķins jāizraksta, ja jāatceļ darījums vai jāsamazina veiktā darījuma summa.

Transporta pakalpojums tika sniegts klienta noteiktajā laikā un maršrutā, par ko jūlijā tika izrakstīts rēķins. Šis rēķins tika iekļauts pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par jūliju un tika veikts arī norēķins ar valsts budžetu. Ja klientam nav pretenziju pret sniegtā pakalpojuma kvalitāti vai laika periodu, kurā tas sniegts, tad, manuprāt, nav nekāda pamata izrakstīt kredītrēķinu.

pabalsts tiek atvasināts no iemaksām, kas veiktas 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2 mēnešus pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, tad šāda veida grozījumiem nevajadzētu stāties spēkā agrāk kā 2021. gada martā," savu pozīciju skaidro P. Leiškalns. Viņš uzsver, ka pakalpojums tiek samazināts, bet netiek samazināta apdrošināšanas iemaksu likme. Vēl jo vairāk, ja ietaupītie līdzekļi tiek novirzīti ar nodarbinātību nesaistītiem mērķiem, tostarp daļa - tādiem, kas nav saistīti ar sociālo apdrošināšanu. "Normāli būtu, ja ietaupītie līdzekļi tiktu novirzīti nodarbinātību veicinošiem pasākumiem, piemēram, preventīvas pārkvalificēšanas fondam u.c. vai, piemēram, tādai nodarbinātības veicināšanai svarīgai pozīcijai kā darba devēja apmaksājamo slimības dienu skaita samazināšana, kas ir īpaši svarīgs nosacījums personu ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma personu nodarbinātības veicināšanai," iesaka P. Leiškalns.