Paziņojums par “Zvērinātu advokātu birojs BDO Law” SIA reģistrāciju

15 oktobris 2021

Informējam, ka sakarā ar 2021. gada 18. februāra grozījumiem Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kas stājās spēkā 2021. gada 16. martā, Zvērinātu advokātu birojs “BDO Law”, reģistrācijas Nr. 90002395493, (turpmāk – “ZAB”) ir mainījis savu darbības formu, un tā tiesības un pienākumus ir pārņēmusi “Zvērinātu advokātu birojs BDO Law” SIA, reģistrācijas Nr. 40203347278 (turpmāk – “BDO Law”). Konkrētāk, cita starpā Latvijas Republikas Advokatūras likuma 116. pants izteikts jaunā redakcijā, kur šobrīd panta trešajā daļā ir paredzēts, ka zvērinātu advokātu biroju veido kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā.

Atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārejas noteikumu 13. punktam komercreģistrā reģistrētais zvērinātu advokātu birojs ir tā zvērinātu advokātu biroja tiesību un saistību pārņēmējs, kurš bija izveidots līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā. Aktīvu un saistību nodošana komercreģistrā reģistrētajam zvērinātu advokātu birojam nav uzskatāma par aktīvu un saistību atsavināšanu. Ievērojot iepriekš minēto, BDO Law ir ZAB saistību pārņēmējs. Tātad atbilstoši advokātu biroja reģistrācijas dokumentos noteiktajam, BDO Law ir Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iepriekš vestajā advokātu biroju reģistrā reģistrētā ZAB tiesību un saistību pārņēmējs, papildus ko apliecina arī iepriekšējā advokātu biroja dalībnieka parakstīts apliecinājums par tiesību un saistību nodošanu reģistrējamam advokātu birojam, kas atrodas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lietvedībā.

Ievērojot, ka starp ZAB un klienta uzņēmumu pastāv tiesiskas attiecības, turpmāko saistību izpilde no klienta puses ir veicama par labu BDO Law, kā arī BDO Law turpina savu saistību izpildi pret klientu.

Ņemot vērā, ka vienlaikus ar ierakstīšanu komercreģistrā BDO Law tika piešķirts jauns pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, lūdzam turpmāk savstarpēju norēķinu un saistību izpildes ietvaros ņemt vērā un izmantot šādus BDO Law rekvizītus:

“Zvērinātu advokātu birojs BDO Law” SIA
Reģistrācijas Nr. 40203347278
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 15 - 3B, Rīga, LV-1050
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. LV40203347278
AS “Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22
Norēķinu konts Nr. LV89PARX0027172330001