This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Jaunumi:

Atbalsts finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

09 marts 2020

Alise Valdemāre, Linda Lielbriede |

Gluži kā Vecrīgas baznīcu skaņas ieskandina jaunas dienas sākumu, tā 5.marta rītā biržas Nasdaq Riga zvana ceremonijā tika atklāta jauna iespēja Latvijas uzņēmējiem – Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma programma kapitāla piesaistei biržā. Jaunais instruments paver plašas iespējas finansējuma piešķiršanai mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.

Atbalsta programma

Veicināt komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, paaugstināt komersantu starptautisko konkurētspēju, attīstīt kapitāla tirgu Latvijā – ar šādu mērķi apstiprināta jauna Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmu "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos".[1]

Augstas akciju kotēšanās izmaksas, nepietiekamas zināšanas – šie un citi faktori bieži tiek minēti kā galvenie iemesli, kas kavē uzņēmumus izmantot iespēju piesaistīt finansējumu kapitāla tirgos. 

Kopējais finansējums atbalsta programmai ir 1 miljons euro, no kuriem 8 miljoni euro paredzēti akciju emisijas atbalstam un 200 000 euro – parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas atbalstam. Viens uzņēmums maksimāli varēs saņemt 100 000 euro akciju emisijas atbalstam, savukārt 20 000 euro – parāda parādu vērtspapīru (obligāciju) emisijas gadījumā.  

Svarīgi atzīmēt, ka bez sava līdzfinansējuma uzņēmumiem tomēr neiztikt, jo ES atbalsts nedrīkstēs pārsniegt 50% no visām uzņēmuma izmaksām attiecīgā finansējuma piesaistes ietvaros.

Kad notiek pretendentu atlase?

Reizi ceturksnī projekta administrētājs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) rīkos atklātu konkursu par finansējuma piešķiršanu. Atbalsta programmas atlases pirmās kārtas pieteikšanās izsludināta 5.martā un ilgs līdz 5.maijam.

Iesniegto pieteikumu vērtēšana notiks no 6.maija līdz 5.augustam. Lai sekmētu pieteikšanās procesu, CFLA ir publicējusi 1.kārtas dokumentus un materiālus savā interneta vietnē [2].

Kas var pretendēt uz finansējumu? 

Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēti komersanti;

 • Mazie un vidējie uzņēmumi” jeb uzņēmumi, kuriem ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro;
 • Uzņēmumi, kuri ne vēlāk kā divu gadu laikā no līguma noslēgšanas ar CFLA, nodrošinājuši sekmīgu akciju (t.i. kurai piesaistīts finansējums vismaz 500 000 euro apmērā) vai parāda vērtspapīru (obligāciju) iekļaušanu Nasdaq Baltijas Regulētajā tirgū vai Baltijas Alternatīvajā tirgū First North.

Uzņēmuma ieguvumi

Pirms izmantot jauno atbalsta programmu un iesniegt projekta pieteikumu, piedāvājam ieskatu tajā, ko mazie un vidējie uzņēmumi iegūst, iekļaujot uzņēmuma akcijas vai obligācijas biržas regulētajā tirgū vai First North tirgū:

 • jauni investori – iespēja attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus;
 • kapitāla piesaistīšana – papildus finanšu resursi straujākai izaugsmei;
 • uzņēmuma atpazīstamība – popularitāte un uzticamība uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un precēm;
 • iespēja palielināt pašu kapitālu – efektīvs tirgus un iespēja veicināt kapitāla efektivitāti;
 • konkurētspēja – strauja attīstība un izvirzīšanās priekšgalā;
 • iespēja attīstīt nozari – veiksmīgi startējot finanšu tirgos, strauji aug uzņēmuma pārstāvētā nozare.

BDO Latvia - Nasdaq Sertificētais konsultants First North tirgū

Nobeigumā svarīgi pieminēt, ka uzņēmumam, kurš vēlas iekļaut savas akcijas/parāda vērtspapīrus Baltijas Alternatīvajā tirgū First North kā obligāts nosacījums ir sadarbības līguma noslēgšana ar First North Sertificēto konsultantu (akciju gadījumā – līgumam ar sertificētu konsultantu jābūt spēkā visu akciju kotēšanas laiku, parāda vērtspapīru gadījumā – vismaz līdz vērtspapīru iekļaušanai First North tirgū).

BDO Latvia ir Nasdaq Sertificētais konsultants First North tirgū kopš 2017.gada. BDO Latvia kā Sertificētā konsultanta uzdevums ir ne tikai palīdzēt uzņēmumam tajā brīdī, kad tas ir nolēmis uzsākt akciju/parāda vērtspapīru kotēšanu tirgū, bet arī konsultēt un uzraudzīt uzņēmuma atbilstību biržas prasībām pēc akciju kotēšanas.

Iekļaušanas procesā First North tirgū:

 • palīdzēsim izvēlēties Jūsu uzņēmumam atbilstošāko finansējuma piesaistes modeli, izprast ieguvumus, ko sniedz un pienākumus, ko uzliek spēkā esošais normatīvais regulējums;   
 • veiksim visas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu uzņēmumu akciju/parāda vērtspapīru emisijai, nodrošinātu uzņēmuma atbilstību spēkā esošajām Biržas prasībām (tai skaitā, ja nepieciešams, palīdzēsim veikt uzņēmuma reorganizāciju uz AS, vērtspapīru iegrāmatošanu depozitārijā u.c.);
 • izstrādāsim nepieciešamos dokumentus akciju/parāda vērtspapīru emisijai - emisijas prospektu, piedāvājuma dokumentu, uzņēmuma aprakstu u.c.
 • ja nepieciešams, sagatavosim dokumentus ES atbalsta saņemšanai.

Pēc iekļaušanas procesa First North tirgū:

 • sekosim līdz un informēsim par Biržas noteikumu un normatīvo aktu izmaiņām,
 • pārraudzīsim uzņēmuma atbilstību spēkā esošajām biržas prasībām;
 • informēsim par uzņēmuma pienākumiem saistībā ar First North;
 • palīdzēsim nodrošināt atbilstošu informācijas atklāšanu esošajiem un potenciālajiem investoriem, tādā veidā nodrošinot augstas kvalitātes investoru attiecības.

[1] 2020. gada 21. janvāra MK noteikumi Nr. 35 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/312111-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-1-1-nbspspecifiska-atbalsta-merka-sekmet-mazo-videjo-komersantu-izveidi

[2] Pieejams šeit: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-3-k-1