• Ukrainas karoga iegāde – vai saimnieciskās darbības izdevumi?
Publikācija:

Ukrainas karoga iegāde – vai saimnieciskās darbības izdevumi?

29 aprīlis 2022

Uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, iegādājas Ukrainas karogu. Kā pareizi klasificēt izdevumus - vai tie ir attiecināmi uz saimnieciskās darbības izdevumiem, reprezentācijas izdevumiem vai tomēr nav saistīti ar saimniecisko darbību?

Atbilstoši Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 8. pantam, identificējot ar saimniecisko darbību saistītus vai nesaistītus izdevumus, tos vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai.

UIN likuma 8. panta 6. daļas izpratnē reprezentācijas izdevumi ir, cita starpā, izdevumi nodokļa maksātāja prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī.

Atbilstoši UIN likuma 8. panta 3. daļai, karoga iegāde tiek uzskatīta par reprezentācijas izdevumiem un netiek iekļauta UIN bāzē, ja kopējais reprezentācijas izdevumu apmērs un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu apmērs nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, ieskaitot karoga iegādes izdevumus, ja minētie izdevumi tiek uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem.
Atbilstoši UIN likuma 8. panta 2. daļas 7. punktam, ja karoga un citu reprezentācijas izdevumu un personāla attīstības pasākumu izdevumu apmērs pārsniedz 5%, no iepriekšējā pārskata gada kopējas darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, tad pārsnieguma apmērs ir uzskatāms par saimnieciski nesaistītām izmaksām un tiek iekļauts nodokļa apliekamajā bāze.

Avots: iFinanses