• Kā nodarbināt Latvijas pilsoni – nerezidentu?
Publikācija:

Kā nodarbināt Latvijas pilsoni – nerezidentu?

29 aprīlis 2022

Uzņēmums noslēdzis konsultāciju līgumu ar Latvijas pilsoni, kurš ir nerezidents – dzīvo Šveicē. Šai personai ir īpašums arī Latvijā, taču tās deklarētā dzīvesvieta ir Šveicē. Uzņēmums vēlas noslēgt darba līgumu, lai piemērotu visas no tā izrietošās tiesības. Kā to darīt? Vai ir kādi ierobežojumi vai speciāli nosacījumi?

Darba likumā nav paredzēti aizliegumi vai ierobežojumi slēgt darba līgumu ar Latvijas pilsoņiem, kas faktiski neatrodas Latvijā. Tomēr, noslēdzot darba līgumu ar Latvijas pilsoni, kurš faktiski dzīvo ārzemēs, jāizvērtē, kurā valstī jāmaksā nodokļi.

Nodokļu rezidence

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanai jāvērtē nodokļu rezidence un faktiskā izpildes vieta. Latvijas rezidentam apliek vispasaules ienākumus. Latvijā nodokļu rezidence iestājās, ja:

  • darbinieks atrodas Latvijā vismaz 183 dienas 12 mēnešu periodā;
  • deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;
  • šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

Atbilstoši Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem IIN maksā valstī, kurā noteikta rezidence. Nodokļu rezidenci fiziskai personai vērtē atbilstoši konvencijas 4. pantam, nosakot vitālo interešu centru, ierasto mītnes zemi un pilsonību. IIN piemēro tikai Šveicē, ja vien darbinieks neveic darba pienākumus arī Latvijā. Latvijas nerezidentam IIN piemēro tikai ienākumam, kas gūts Latvijā.

Sociālās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) piemērošana noteikta regulas 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 11. panta 1. punktā, kurā paredzēts, ka darbiniekam ir tiesības izvēlēties, kur veikt sociālās iemaksas. Ja darbinieks nosūtīts uz citu dalībvalsti uzdevumā, viņš var palikt sociāli apdrošināts savā valstī, ja darba periods nav ilgāks par 24 mēnešiem, iesniedzot A1 sertifikātu. Jāatceras, ka sociālās iemaksas vienmēr paliek valstī, kur tās veiktas. Ja darbinieks nosūtīts uz vairākām valstīm, izvērtē valsti, kurā ir ciešāka saikne.

Darba devēja pienākumi

Iekšzemes darba devējam, nodarbinot Latvijas rezidentu, ir pienākums ieturēt un iemaksāt valsts budžetā algas nodokļus no darbinieka bruto atalgojuma – IIN, VSAOI darba ņēmēja daļu 10,5% apmērā, kā arī papildus veikt VSAOI darba devēja daļu no darbinieka bruto atalgojuma 23,59% apmērā.

Darba devējam katru mēnesi Valsts ieņēmumu dienestam (VID) jāiesniedz darba devēja ziņojums par darbiniekam izmaksātajam summām un ieturētajiem nodokļiem.

Iekšzemes darba devējam, nodarbinot nerezidentu, no darba samaksas jāietur IIN vispārīgā likme 23% apmērā, VSAOI un darba devēja privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas un apdrošināšanas prēmijas (ar uzkrāšanu) maksājumi (nepārsniedzot 10% no aprēķinātās darba samaksas). Darba devējs nerezidentam nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Tāpat katru ceturksni jāiesniedz pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā. Ja nerezidents ir citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents un Latvijā guvis vairāk nekā 75% no saviem kopējiem ienākumiem, tad, iesniedzot deklarāciju, nerezidents ir tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Avots: iTiesības