• Gada pārskati sankciju ietekmē
Publikācija:

Gada pārskati sankciju ietekmē

25 maijs 2022

2022. gada 24. februārī krievu karaspēks iebruka Ukrainā, uzsakot militārās operācijas tās teritorijā. Kā zināms, vairākas valstis un valstu apvienības ir pieņēmušas dažādas sankcijas pret Krieviju un atsevišķos gadījumos arī pret Baltkrieviju. Šis sankcijas ietekmē arī uzņēmumu gada pārskata sagatavošanu, jo, iespējams, tiem jāmaina nākotnes virzība.

Pavisam nedaudz iepazīsimies ar pieņemtajām sankcijām un to ietekmi, sagatavojot gada pārskatu.

Ieviestās sankcijas un sankciju subjekti (indivīdi un uzņēmumi) tiek paplašināti, lai aizvien vairāk ierobežotu Krievijas karadarbību Ukrainā. Vairāki valstu uzņēmumi, arī Latvijas, papildus ir publiski izziņojuši savu lēmumu - pārtraukt darbību Krievijas tirgū, apturot eksportu vai ekonomisko darbību Krievijā, līdz ar to attālinoties no šā tirgus.

Pieņemtās sankcijas ir īpaši vērstas uz:

 • atsevišķām Krievijas valdības personām un oligarhiem jeb personām, kam cieša saikne ar prezidentu, ar mērķi iesaldēt tām piederošus aktīvus un ierobežot to ceļošanu ārpus Krievijas valsts robežām;
 • Krievijas un Baltkrievijas finanšu institūcijām -atsevišķām bankām efektīvi novērsta darījumu veikšana ārvalstu valūtās, un tās ir pakļautas ārvalstu aktīvu iesaldēšanai. Vairākas Krievijas bankas ir izņemtas arī no SWIFT starptautisko maksājumu sistēmas, lai vēl vairāk kavētu viņu spēju darboties globāli;
 • atsevišķām Krievijas Centrālās bankas ārvalstu rezervēm, kas ir iesaldētas, lai ierobežotu valdības iespējas samazināt noteikto sankciju ietekmi;
 • nozarēm un vienībām, kas tieši iesaistītas pašreizējā konfliktā un/vai kas ir kritiskas Krievijas ekonomikai, piemēram, aizsardzības un enerģētikas uzņēmumiem, kā arī vairākiem valstij piederošiem uzņēmumiem, kas darbojas kuģniecības un transporta, telekomunikāciju un elektronikas nozarēs.

SANKCIJU IETEKME

2022. gada 1. un 2. ceturksnis ir periods, kad uzņēmumi aktīvi sagatavo gada pārskatus par 2021. gada darbības rezultātiem un revidenti tos pārbauda, sniedzot neatkarīga revidenta ziņojumu.

Gada pārskatu sagatavošanas principos sankciju radītos sarežģījumus uzskata par nekoriģējošiem notikumiem pēc pārskata perioda beigām, jo sankcijas tika pieņemtas tikai pēc gada pārskata beigu datuma, bet pirms neatkarīga revidenta ziņojuma saņemšanas. Tomēr uzņēmuma vadībai jānovērtē esošā konflikta radītās situācijas ietekme uz uzņēmuma spēju darboties turpmāk un ar to saistīto iespējamo nenoteiktību, kas uzņēmuma vadībai jāizvērtē, analizējot:

 • ieņēmumu plūsmas un tas iespējamo samazinājumu;
 • izejmateriālu pieejamību un iespējamo uzņēmējdarbības pārtraukumu piegādes ķēžu ierobežojumu dēļ;
 • pakalpojumu un komunālo pakalpojumu gaidāmo cenu kāpuma līmeni;
 • spēju segt uzņēmuma saistības un pilnvērtīgi izmantot tās aktīvus;
 • iepriekš plānoto uzņēmuma attīstības prognozi;
 • personāla pieejamību;
 • ieguldījumus un to atgūstamību Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā.

Iepriekš minētie faktori ir tikai daži piemēri, kuri varētu būt svarīgi konkrētam uzņēmumam atkarībā no sankciju ietekmes. īpaši jāuzmanās, ja Krievija, Baltkrievija un Ukraina ir uzņēmuma galvenie realizācijas tirgi vai tajos atrodas nozīmīgi piegādātāji, pastāv arī valūtas risks, ja darījumi tiek veikti rubļos.

JĀIZVĒRTĒ PĒCBILANCES NOTIKUMI

Vadībai jāizvērtē visa pieejamā informācija par nākotni, kas iegūta līdz finanšu pārskatu parakstīšanas datumam.

Finanšu pārskatu skaidrojumos jāietver visi būtiskie konflikta situācijas ietekmes aspekti. Uzņēmuma vadības izvērtējums ir skaidri jānorāda gada pārskatā (vadības ziņojumā un pēcbilances notikumu piezīmē finanšu pārskatā), savukārt revidentam jāizvērtē uzņēmuma vadības sniegtais apraksts un tā pilnība, vērtējot iespējamo situācijas ietekmi uz neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Viena no gada pārskata sagatavošanas būtiskākajām procedūrām ir saistīta ar pēcbilances notikumiem un to iespējamo tiešo vai netiešo ietekmi uz darbības rezultātiem pēc pārskata gada. Tāpat kā

Covid-19 pandēmija atstāja iespaidu uz uzņēmumiem un to darbības rezultātiem, arī esošā situācija jāizvērtē, vai tā tieši vai netieši ietekmēs uzņēmuma darbību 2022. gadā un turpmāk un vai tas varētu apdraudēt uzņēmuma darbības turpināšanās principu.

Atbilde uz šo jautājumu nav vienprātīga, un tā šķietami var mainīties jebkurā dienā, jo sankciju slogs palielinās, arvien vairāk uzņēmumu nolemj pārtraukt savu darbību, kas vērsta uz Krievijas un Baltkrievijas tirgu. Līdz ar to revidents, tāpat kā uzņēmumu vadītāji, izvērtē situācijas ietekmi un informāciju, kas ir pieejama līdz gada pārskata apstiprināšanas datumam (zvērinātu revidentu atzinuma datumam). Minētai informācijai jābūt norādītai vadības ziņojumā un finanšu pārskata pēcbilances notikumu piezīmē.

Uzņēmuma vadībai jāizvērtē līdzšinējā budžeta un veiktās naudas plūsmas prognožu pārskatīšana un, ja nepieciešams, tā jākoriģē. Sagatavotajos budžetos jāiekļauj vairāki scenāriji, kā vadība vērtē iespējamo sankciju ietekmi uz uzņēmuma turpmāko darbību vismaz tuvāko 12 mēnešu laikā. Scenārijos jāiekļauj (tas ir minimums) atjauninātas prognozes par identificēto riska faktoru (sankciju rezultātā) tiešo vai netiešo ietekmi uz uzņēmuma naudas plūsmu, iespēja segt saistības un pilnvērtīgi izmantot uzņēmuma piederošos aktīvus, kā arī kopējā vīzija par soļiem, ko uzņēmuma vadība plāno veikt, lai nodrošinātu uzņēmuma tālāko darbību ar pieejamo finansējumu.

REVIDENTA APSVĒRUMI UN ZIŅOJUMS

Revidents izvērtē revidētajos uzņēmuma gada pārskatos sniegto skaidrojumu precizitāti un pilnīgumu, tai skaitā pieņēmumu par uzņēmuma spēju turpināt tā darbību, kurā būtu nolems, vai un kāda ir attiecīgā ietekme uz revidenta ziņojumu.

Situācijā, ja tiešā vai netiešā ietekme pēc uzņēmuma vadības vērtējuma nav būtiska, tā ir pilnīgi izklāstīta gada pārskatā un revidenta viedoklis ir tāds pats, ietekmes uz revidenta ziņojumu, visticamāk, nebūs.

Savukārt, ja ietekme ir aplēsta kā iespējami būtiska, revidents rīkosies šādi:

 • ietekme ir būtiska, bet neietekmē sabiedrības turpināšanās principu - revidents iekļauj apstākļu akcentējuma rindkopu revidenta ziņojumā, tādējādi pievēršot pārskata lietotāju uzmanību uz būtiskiem skaidrojumiem;
 • ietekme ir būtiska un ietekmē sabiedrības turpināšanās principu - revidents iekļauj sadaļu “Būtiska nenoteiktība attiecībā uz darbības turpināšanu” ar atsauci uz piezīmi, kurā aprakstīta būtiska nenoteiktība.

Ja uzņēmuma vadība neatbilstoši sagatavo gada pārskatu, balstoties uz pieņēmumu, ka uzņēmums darbosies turpmāk, lai gan ir skaidrs, ka sankciju ietekme būtiski apdraud uzņēmuma turpmāko darbību, revidents sniedz negatīvu atzinumu, norādot uz faktu, ka darbības turpināšanās princips nevar tikt piemērots. Atteikums sniegt atzinumu tiek dots, ja uzņēmuma vadība neveic detalizētu izvērtējumu un bez tā revidentam nav iespējams noteikt sankciju ietekmi uz uzņēmuma turpmāko darbību.

Noslēgumā vērts pieminēt, ka 2022. gads būs uzņēmumu vadītājiem izaicinājumu un smagu lēmumu pilns. Ņemot vērā faktu, ka sankciju ietekme var krasi atšķirties starp dažādu nozaru uzņēmumiem, tomēr kopumā jau tagad iezīmējas, ka Eiropas Savienībā, tostarp Baltijas valstīs, iedzīvotāji un uzņēmumi, palielinoties inflācijai, par pakalpojumiem un pirmās nepieciešamības precēm ir spiesti maksāt vairāk.

Uzņēmumiem būs jārod veidi, kā pielāgoties iespējamiem eksporta liegumiem un izejmateriālu trūkumiem vai to lielākam dārdzības līmenim.

Avots: iFinanses