This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Article:

iFinanses | Submit CIT

17 December 2019

Modrite Johansone , Sworn Auditor |

Ja pārskata gads saskan ar kalendāra gadu un beidzas 31.decembrī, tad daudziem būs jāiesniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija līdz 2020.gada 20.janvārim. Un šī deklarācija par pārskata gada pēdējo mēnesi jāiesniedz obligāti – arī tad, ja nav ar nodokli apliekamu darījumu. Tāpēc šoreiz pievērsīšos dažiem aktuāliem jautājumiem.

Sākumā atgādināšu, ka pārskata gada pēdējā mēneša, šajā gadījumā decembra, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija ir jāiesniedz līdz nākamā mēneša 20.datumam, bet to var labot bez soda sankcijām par gada pārskata sagatavošanas procesā veiktajām korekcijām.

Tātad pārskata perioda pēdējā deklarācijā ir jāveic ar UIN apliekamās bāzes korekcijas par:

  • nedrošiem debitoru parādiem, kuriem jāveido uzkrājumi (2019.gada UIN deklarācijā šādas korekcijas vēl nebūtu sagaidāmas, jo nav pagājuši 36 mēneši, kopš izveidoti uzkrājumi debitoru parādam, kas radies pēc 2018.gada 1.janvāra, saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 9.panta prasībām);
  • palielinātiem procentu maksājumiem (UIN likuma 10.pants);
  • aizdevumiem saistītām personām, kas tiek klasificētas kā nosacītā peļņas sadale (UIN likuma 11.pants);
  • novirzēm no tirgus cenas darījumos starp saistītām personām (negūto peļņu vai palielinātiem izdevumiem).

Aizdevums saistītām personām

Jāizskata aizdevumi saistītajām personām un jāizvērtē, vai kāds no tiem nav iekļaujams UIN decembra deklarācijā saskaņā ar UIN likuma 11.panta prasībām. Neskatoties uz to, ka 11.panta 1.daļā ir noteikts, ka aizdevums saistītai personai ir uzskatāms par nosacītu peļņas sadali, tomēr tālāk pantā ir atrunāti nosacījumi, kuri paredz, kādos gadījumos aizdevums nav jāiekļauj UIN deklarācijā.

Ja, piemēram, mātes sabiedrība ir izsniegusi aizdevumu meitas sabiedrībai, tad šis aizdevums nav iekļaujams UIN deklarācijā. Savukārt, ja meitas sabiedrība, piemēram, 2018.gada janvārī ir aizdevusi naudu mātes sabiedrībai, kas joprojām nav atmaksāts, šāds aizdevums ir uzskatāms kā nosacītā peļņas sadale un iekļaujams UIN deklarācijā.

Neīsts darījums

No 2019.gada UIN likumā parādījies termins “neīsts darījums”. Saskaņā ar 6.1panta 7.daļas nosacījumiem par neīstu darījumu uzskatāms darījums (arī darījumu kopums), kura veikšanas galvenais iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana, proti, darījums (arī darījumu kopums) tādā apmērā, kādā ārvalsts sabiedrība vai pastāvīgā pārstāvniecība neuzņemtos riskus vai neiegādātos aktīvus, ja ārvalsts sabiedrību vai pastāvīgo pārstāvniecību nekontrolētu sabiedrība, kurā attiecībā uz šiem riskiem un aktīviem tiek veiktas būtiskās administratīvās vadības funkcijas minētā ienākuma gūšanai. Tāpēc, ja sabiedrībai ir līdzdalība ārvalstu sabiedrībās vai tai ir pastāvīgā pārstāvniecība ārzemēs, ir jāizvērtē, vai nav veikti darījumi, uz kuriem būtu attiecināms neīsta darījuma definējums.

Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (Noteikumi) ir parādījies termins “zemas pievienotās vērtības pakalpojums”. Tas ir saistīts ar UIN likuma prasībām par darījumu novērtējumu starp saistītām personām.

Vecie uzkrājumi

Vēl vajadzētu atcerēties, ka šis UIN likums ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra un attiecināms uz saimniecisko darbību, tostarp peļņu, debitoru parādiem, aizdevumiem, sākot no 2018.gada 1.janvāra. Uz “vecajiem” darījumiem attiecas UIN likuma pārejas noteikumu nosacījumi vai arī tie paslīd garām UIN deklarācijām.

Piemēram, ja 2019.gadā ir izveidoti uzkrājumi šaubīgajam debitoram par parādu, kas radies līdz 2018.gada 1.janvārim, tad šādu uzkrājumu neliek UIN deklarācijā ne par 2019.gadu, ne arī turpmāk. Tas vienkārši paslīd garām UIN deklarācijām, jo peļņai, ko radījis šis debitors, tika jau piemērots UIN pēc vecā likuma. To var darīt, ja ir ievērotas UIN likuma prasības, tostarp arī izpildīts nosacījums par dalīto uzskaiti.

Izmaksas nerezidentiem

Tāpat jāatceras, ka līdz pārskata gada pēdējā mēneša UIN deklarācijas iesniegšanas dienai (šajā gadījumā līdz 2020.gada 20.janvārim) no sadarbības partnera – nerezidenta – būtu jāsaņem aizpildītu rezidenta apliecību – iesniegumu, ja viņam ir izmaksāti UIN likuma 5.panta 1.daļas 1. un 2.punktā noteiktie maksājumi:

  • atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem,
  • atlīdzība par nekustamā īpašuma atsavināšanu, piemērojot nodokļu konvencijās noteiktos atvieglojumus.

Jāseko līdzi arī rezidenta apliecības derīguma termiņam. Šobrīd tās parasti izsniedz uz vienu gadu. Kopā ar pārskata gada pēdējā mēneša UIN deklarāciju iesniedzams arī Noteikumu 6.pielikums “Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”, kurā iekļauj arī informāciju par nerezidentiem izmaksātajām summām, no kurām izmaksas brīdī bija jāietur UIN, bet tas netika ieturēts, pamatojoties uz nodokļu konvencijās noteikto labvēlīgāko nodokļu režīmu. Šajā pārskatā iekļauj arī informāciju par savstarpējā ieskaita veidā veiktajiem darījumiem.

Ja no nerezidenta ienākuma UIN nav jāietur, bet konkrētā ienākuma veida kopsumma pārskata gadā pārsniedz 5000 eiro, tad arī informācija par šādiem nerezidenta ienākumiem ir iekļaujama Noteikumu 6.pielikumā, kas iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestam (VID) vienlaikus ar pārskata gada pēdējā mēneša UIN deklarāciju – tātad līdz 2020.gada 20.janvārim. Ja no nerezidenta ienākumiem ir ieturēts/samaksāts UIN, tad par tiem jāiesniedz 6.pielikums līdz nākamā mēneša 20.datumam.

Der vēlreiz ieskatīties UIN likuma pārejas noteikumos, lai kaut ko nepalaistu garām, aprēķinot UIN par 2019.gadu!

UIN atlaide ziedotājiem

Gribētu vērst uzmanību uz UIN likuma pārejas noteikumu 40.punktu. Tajā noteikts, ka, piemērojot UIN likuma 12.panta 1.daļas 3.punktu, laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim par pārskata gadiem, kas sākas 2020., 2021. un 2022.gadā, sabiedrībai ir tiesības samazināt līdz pat 30% no UIN, kas aprēķināts par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, un par 85% no pārskata gada ziedojumiem. Pašlaik atvieglojumu aprēķinam tiek izmantoti attiecīgi 20% un 75%.

Jāatceras, ka par kuru katru ziedojumu UIN nedrīkst samazināt!

Darījumi ar Apvienoto Karalisti

Gaidot breksitu, UIN likumā jau ir iestrādāta norma, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (AK) tiek izslēgta no UIN likuma 1. un 2.pielikuma ar datumu, kad AK izstāsies no Eiropas Savienības (ES). To der atcerēties tiem, kuri sadarbojas ar AK uzņēmumiem, lai nepalaistu garām kādu likuma piemērošanas niansi/atvieglojumu, kas attiecas tikai uz darījumiem ar ES dalībvalstīm.

Ikmēneša deklarācijas

Lai gan 11 ikmēneša UIN deklarācijas pārskata gadā drīkst neiesniegt, ja nav ar UIN apliekamu darījumu, tās tomēr ir ieteicams iesniegt, kaut vai norādot 1 eiro kā ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas. Ja vajadzēs labot kādu no deklarācijām, tad tehniski to varētu būt sarežģīti izdarīt, ja nav sākotnējās deklarācijas, ko labot.

Viens no izdevumu veidiem, par kuriem UIN jāaprēķina katru mēnesi, ir izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, tostarp izdevumi par dalībnieku vai darbinieku izklaides pasākumiem vai citiem labumiem, izņemot, ja par tiem tika aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tad par šiem izdevumiem nav jāaprēķina UIN.

Pārskata gada sākumā vajadzētu noskaidrot summu, kas atbilst 5% no iepriekšējā gada darba ņēmējiem aprēķinātās bruto samaksas, par kuru samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Visa gada reprezentācijas vai personāla ilgtspējas izdevumu kopsumma jāsalīdzina ar šo 5% summu, lai pamanītu, kad veidojas pārsniegums, kas jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē. Bieži vien lielākas ilgtspējas summas sabiedrībām rodas vasarā vai arī gada nogalē, kad tiek rīkoti pasākumi kolektīvu motivēšanai vai saliedēšanai.